new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᧗᪂

作者: 时间:2019-02-15 08:59:31

  ᩮᨯᩥ ᪂ ᩰᩃ ᩣᩣ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᧗᪂,ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩁ᩵ ᩁᩁ 《ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨴᩤ ᨲ᩾ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩤ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪉ ᨾᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᩮᨧᩥ ᨧᩨ ᨩᩥ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᩉ᩶ᩣ ᨤᩣ ᧘ ᩕᨷ ᨠᩣ》、ᩱᨧ ᨤᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨻ᩵ᩣ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨹ᩶ ᩰᨠ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨳ᩶ᩣ ᩮᨪᩥ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨤᩣ ᨣᩨ ᩮᨴᩥ ᨻᩨ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩕᩉ ᨣᩤ ᩮᨩ᩶ ᨠᩣ ᩮᨡ ᨩᩣ ᩉᩅ ᩉ᩾ ᨸᩣ ᩅᩤ᩵ ᨶ᩾,ᨠᩢ ᨴᩢ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨩ ᨩᩨ ᨸ᩵ ᨩᩣ ᨴᩢ ᩮᨪᩥ 、ᩱᨩ᩶ ᩮᩮᨲ᩵ ᩈᩨ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ“ ᨿᩫ ᩈᨦ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᩴ ᨯᩦ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᨴᩤ ᨩ ᨩᩨ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶”、ᨽᩬ᩶ᨾ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᩮᨪᩢᩣ ᩅᨠ ᨠᩣ、ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᩮᨪ᩶ ᨪᩬ᩶ᩁ ᨸ᩵ ᨩ᩵ᩣ,ᨤ ᨴᩬᨦ ᨤᩣ ᩉᩢ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᩋᩢ ᨾᩦ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩰᨩ᩵ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨾᩣ ᨩᩦ ᩴ,ᩰᨸ ᨲ᩾“ᨤᩣ ᩁ᩶ ᪄ ᩕᨷ ᨠᩣ”,ᩉ᩾ᩁ ᨡᩢ“ᨠᩣ ᩀ᩵ᨾ ᩮᨩᩬᩥ ᪄ ᩕᨷ ᨠᩣ”,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩮᨿᩬ ᨳᩨ“᪂ ᩃ ᩅᩢ ᩁᩢᨠᩣ”,ᨧᩢ ᨽ ᩮᩮᨴ ᨲᩣ ᩉᩣ ᨴᩤ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ,ᨲ᩾ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨳᩨ ᩈᨯ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᨻ ᩈ ᩋᩣ ᨧᩥ ᨧᩢ ᩮᩮᨾ᩵ ᩈᩣ ᩉᩫ ᩁᩣ ᨩ ᨠᩣ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩱᨡ ᨩᩬ᩵ᨦ ᩱᨩ᩶ ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩋᩬᩁ ᩉᩫ ᨩᩫ ᨻᩣ,ᩐᩢᩣ ᨡᨶᩥ ᨲᩥ ᩮᩉᨠ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ“ᩃᩣ ᩮᨻ ᪄ ᩮᨩᩬᩥ”,ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨶᩥ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩰᨸ ᨣᩤ ᩓ ᩁᩢᨠᩣ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨠᩢ,ᨧ ᨹ᩶ᩁ ᨽ ᨴᩥ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᩉᩨ ᨿ᩵ᩣ,ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᩓ ᩮᩮᩉ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᩉ᩶ᩣ ᨤᩣ ᧘ ᩕᨷ ᨠᩣ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᩀ᩵ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩁᩢ ᨼᩢ ᨠᩣ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ  ᪂᪐ᩣ᧘ ᨲᩫ,ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ  ᨶᩥ。(ᨿ᩾ ᩮᩮᨿ᩶ ᩮᩮᨿ᩶)