new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᧗᪃

作者: 时间:2019-02-15 09:00:29

  ᩮᨯᩥ ᩣ᪂ ᩰᩃ ᩣ᪂ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᧗᪃,ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩁ᩵ ᩁᩁ《ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩈᩣ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ “ᩉ᩵ᩣ ᨻᩬᨠ ᩱᨸ ᨴᩬᨦ” ᨠᩣ ᨸ᩵ᩁ ᩱᨣ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨠᩣ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨩᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ ᨿᩥ ᩶ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ》、ᩱᨧ ᨤᩣ“ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᪂ ᨸᩣ”ᩱᨶ ᩮᨪᩥ,ᨤ ᨴᩬᨦ ᨤᩣ ᩉᩢ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ,ᩁᩢ ᨼᩢ ᨠᩣ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᨠᩣ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᨴᩤ ᨩ ᨩᩨ ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵、ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ、ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶、ᩮᨩᩥ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩀ᩵、ᩮᨩᩥ ᩮᩮᨩ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᩀ᩵,ᨤ ᨴᩬᨦ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ “ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᪂ ᨸᩣ” ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨺᨦ ᨶᩥ。 (ᨿ᩾ ᩮᩮᨿ᩶ ᩮᩮᨿ᩶)