new tai | old tai | 中文

ᩮᨧᩥ ᨼ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪃ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩦ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪄

作者: 时间:2019-02-22 15:27:42

  ᩮᨯᩥ ᪂ ᩰᩃ ᩣ᧕ ᨤ᩵,ᩮᨧᩥ ᨼ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪃ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩦ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪄。

 ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。

 ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩦ ᩰᨧ ᨧᩬ᩵ᨯ ᨩ《ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩮᨸᩥ ᩈᩣ ᨠᩣ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᩮᨧᩥ ᨼ》(ᨠᩣ ᩈᩦ ᩰᨧ) ᩋᩢ ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩋᩢ ᩮᩮᨣ᩵ ᩉᩨ ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪃ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩦ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪄ ᨶ᩾。

ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩦ ᦷᦈ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩴ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ、ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᩈᩦ ᩰᨧ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩮᨸᩥ ᩈᩣ ᨠᩣ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᨡ ᩱᨧ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩅᩤ᩵ ᩮᩮᨧ᩶ ᩓ ᨠᩣ ᩮᩮᨠ᩶ ᩱᨡ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᨠᩬ᩵ᩁ ᩴ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᩓ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᩁ᩶ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩮᨸᩥ ᩈᩣ,ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉᩣ ᩁ᩶ ᨠᩣ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ; ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨡ ᩱᨧ ᩁᩢ ᨼᩢ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨤᩣ ᩉᩢ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᩓ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨸᩦ ᩀ᩵ᩣ  ᨴᩦ,ᨸ᩵ᩁ ᩱᨣ ᨠᩣ ᨵᩤ ᨷᩢ ᨡᩣ; ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨳᩨ ᩉᩢᨠ ᩅᩥ ᩱᨶ、ᨠᩣ ᩉᩅ、ᨽ ᨴᩥ ᩁᩥ ᩮᨸᩥ,ᨷᩢ ᨩᨯ ᨷᩢ ᨿᩬᨾ ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩮᨪᩥ ᩅ、ᩮᨩᩥ ᩅ;ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩉ᩶ᩣ ᨤᩣ ᨠᩣ ᩀ᩵ᨦ ᩀ ᩅᩥ ᩱᨶ ᨠᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ,ᨸᩬᨦ ᩉᩨ ᩮᨿᩬ ᨳᩨ ᩋᩣ ᨩᩣ ᩉ᩶ᩣ ᨤᩣ,ᩋᩬᩁ ᩉᩫ ᨩᩫ ᨻᩣ ᨲ᩾ ᩮᨸ ᩃ ᩮᩮᨷ ᨠᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᩐᩢᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᪂ ᨸᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨸ ᨠᩣ ᨻᨶᨱᩴ ᨠᩢ、ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨤᩨ ᨷᩢ、ᩮᨩᨿ ᨩ ᨶ᩾。(ᩈ᩵ᩣ ᩮᩅᩥ ᩮᩮᩀ᩵)