new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨤᩣ ᩁ᩶  ᨶᩥ

作者: 时间:2019-02-22 15:28:41

  ᩮᨯᩥ ᪂ ᩰᩃ ᩣ᧕ ᨤ᩵,ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᩮᩮᨪ᩵ ᨪᩬ᩶ᩁ ᨸ᩵ ᨩᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ,ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨡ᩷ᩬ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩ᩵ᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ,ᩱᨧ ᨤᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᩮᩮᨪ᩵ ᨪᩬ᩶ᩁ ᨸ᩵ ᨩᩣ ᨴᩢ ᩮᨪᩥ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩓ ᩮᨩᩥ ᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩦᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪆ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ,ᩁᩬᨾ ᨻᩬᨦ ᩴ ᨩ᩵ᩣ,ᩮᩮᩈᩡ ᩮᩮᨷ᩵ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ,ᨤ ᨴᩬᨦ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨤᩣ ᩁ᩶  ᨶᩥ。

 ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩦ ᩰᨧ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ  ᪂᪐ᩣ᪉ ᨲᩫ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᨴᩦ ᩉᩢᨠ ᨶᩥ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᧗ ᨺ᩵ᩣ ᨶᩥ ᩉᩨ ᨯᩦ:᪑ ᨶᩥ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᩋᩢ ᨾᩦ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩰᨩ᩵ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨶ ᩱᨧ ᨣᩫ。᪂ ᨶᩥ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩮᨿᩬ ᩱᩉ᩵ ᩮᨿᩬ ᩮᩮᨡ ᨠᩣ ᨧᩫ ᩰᨧ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨤᩣ ᨣᩨ ᩉᩨ ᨯᩦ。᪃ ᨶᩥ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩐᩢᩣ ᨽ ᨴᩥ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ。᪄ ᨶᩥ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨣᩫ ᩈ ᩱᩉ ᩱᩉ᩵ ᩋᩢ ᩈᩫ ᩰᨽᩬ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᩰᨩ᩵ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨶ᩾。᧕ ᨶᩥ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩮᩮᨳ ᩱᩅ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᨩᩥ ᩅᨯ ᨱ ᨵᨾ᩺ ᨽᩣ ᩋᩢ ᨾᩦ ᨩᩨ ᩃᩨ ᩈᨦ ᨶ᩾。᪆ ᨶᩥ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩈ ᩵ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨴ᩵ᨦ ᩶ ᩀ᩵ᩣ。᧗ ᨶᩥ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨲ᩾ ᩉ᩵ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩣ。

ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉ᩾,ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨪᩥ ᩮᩅᩥ ᨸ᩵ᩣ、ᩮᩅᩥ ᨾᩥ ᨸ᩵ᩣ、ᩅᩤ ᩈᩥ ᨸ᩵ᩣ ᩮᩮᩉ᩵ ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩋᩬᩁ ᨩᩬᨾ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨩ ᩮᩀᩥ ᨪᩥ ᩮᩅᩥ ᨸ᩵ᩣ ᩮᨧᩥ ᨼ、ᨽᩬ᩶ᨾ ᨩ ᩮᩀᩥ ᩮᩅᩥ ᨾᩥ ᨸ᩵ᩣ ᨴᩢ ᩮᨪᩥ、ᨽᩬ᩶ᨾ ᨩ ᩮᩀᩥ ᩅᩤ ᩈᩥ ᨸ᩵᩵ᩣ ᨴᩢ ᩮᨪᩥ,ᨧᩨ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ  ᪂᪐ᩣ᪉ ᨲᩫ。

 ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨿᩢ ᨸ᩵ᨠ ᨩ ᩮᩮᨸ᩶ ᩕᨲᩣ ᩉᩨ ᨪ᩵ᩁ ᩮᨧᩥ ᨿᩥ ᨯᩦ ᨳ᩶ᩣ ᩮᨪᩥ ᩓ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ ᨳ᩶ᩣ ᩮᨪᩥ。(ᨿ᩾ ᩮᩮᨿ᩶ ᩮᩮᨿ᩶)