new tai | old tai | 中文

ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᨩᩦ ᩴ ᨠᩣ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᩀ᩵ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ

作者: 时间:2019-02-22 15:31:04

  ᩮᨯᩥ ᪂ ᩰᩃ ᩣ᪃ ᨤ᩵,ᩉ᩵ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩴ ᩰᨹᩬ ᨲᩦ ᨡ᩶ᩣ ᩁ᩶ᩣ ᨣᩫ ᨦᩣ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᨩ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᩀ᩵ ᦋᦴ ᨵᩦ ᪆ ᩃᩫ ᨾᩣ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᨩᩦ ᩴ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᩰᨹ ᨲᩦ ᨡ᩶ᩣ ᩁ᩶ᩣ ᨣᩫ ᨦᩣᩰᩁ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᩀ᩵ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ 。

 ᩅᩢ ᨶ᩾ ᨠᩣ ᩱᩉ,ᩉ᩵ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᨩᩦ ᩴ ᩀ᩵ ᩰᩁ ᨠᩣᩮᩮᨩ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᩀ᩵ᩱᨶ ᩮᨩᩥ  ᨩ ᨶᩫ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩬ᩷ ᩮ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᨩᩦ ᩴ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨪ᩶ᩣ  ᩮᩮᩀ᩵ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ。ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈ᩷ᩬ ᩮ ᩱᨩ᩶ ᩮᩮᨲ᩵ ᩈᩨ ᨽ᩶ᩬᨾ ᩰᨧ ᩮᩮᨩ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᩀ᩵ ᩮᩮᩈ᩵ ᩈᩨ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ。ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉ᩾,ᨩ ᨩᩣ ᩉ᩵ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᨩᩦ ᩴ ᩈᩢ ᩮᩮᨠ᩶ ᨲᩣ ᩉᩣ、ᨴᩦ ᩉᩢᨠ、ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨠᩣ ᩰᨹᩬ ᨲᩦ ᨡ᩶ᩣ ᩁ᩶ᩣ ᨣᩫ ᨦᩣ ᩮᩮᨧ᩶ ᨳᩦ,ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨿᩫ ᩈᨦ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨤᩣ ᩁ᩶,ᨸᩬᨦ ᩉᩨ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ;ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᩮᩅ ᩃᩬ᩶ᨾ ᨩᩬᨾ ᨲᩣ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᩀ᩵,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨸ᩵ᩣ ᨸᩬᨦ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᩮᨸ ᨴᩦ ᩉᩢᨠ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨲᩨ ᨲᩬ᩷ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᩓ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩈ ᨡᩣ ᩃᩣ ᨻᨦ;ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᨩᩦ ᩴ ᨸᩬ᩷ ᩉᩢ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ,ᩐᩢᩣ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᨾᩣ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩴ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩈᨯ ᨡᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨩ᩵ ᩮᨩᩬᩥ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ。

 ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩬ᩷ ᩮ ᨾ᩶ᩁ ᨾᩫ ᩮᩈ ᩓ,ᩉ᩵ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᨩᩦ ᩴ ᨩ ᨶᩫ ᩉ᩵ ᨴᩤ ᨩ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᨿ᩶ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᩀ᩵ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ、ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨲᩨ ᨲᩬ᩷ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᩰᨹᩬ ᨲᩦ ᨡ᩶ᩣ ᩁ᩶ᩣ ᨣᩫ ᨦᩣ ᩓ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩀ᩶ ᨤᩬ᩶ᨦ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩰᨹᩬ ᨲᩦ ᨡ᩶ᩣ ᩁ᩶ᩣ ᨣᩫ ᨦᩣ ᨺᨦ ᨶᩥ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩋ᩵ ᩃᩣ ᨠᩢ。ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᩀ᩵ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᩀ᩵ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩰᨹᩬ ᨲᩦ ᨡ᩶ᩣ ᩁ᩶ᩣ ᨣᩫ ᨦᩣ ᩉᩨ ᩉ᩵ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᨩᩦ ᩴ,ᨹ᩶ ᨣᩫ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩉᩫᨷ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ。ᩉ᩵ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᨩᩦ ᩴ ᩓ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩱᨡ᩵ ᩱᩉ ᨲᩬ᩷ ᨠᩢ,ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉᩣ ᩁ᩶ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩰᨹᩬ ᨲᩦ ᨡ᩶ᩣ ᩁ᩶ᩣ ᨣᩫ ᨦᩣ,ᩁᩢ ᨼᩢ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨤᩣ ᩉᩢ,ᩮᩮᩈᩡ ᩮᩮᨷ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᩀᩣ ᨿᩣ ᩮᨠᩥ ᨡ ᩱᩅ᩶ ᨶ᩾,ᨧᩨ ᨵᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᨷᩤ ᨻᩣ ᩉ᩶ᩣ。

 ᩉ᩵ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᨩᩦ ᩴ ᨿᩢ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠ᩶ᩣ ᨠᩬ᩷、ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ、ᩈ᩵ ᨳᩣ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩃᩣ ᨽᩬ᩵ᨦ,ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᨩᩦ ᩴ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨪ᩶ᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᨲᩨ ᨲᩬ᩷ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨡ᩶ᩣ ᩁ᩶ᩣ ᨣᩫ ᨦᩣ ᨹᩬᨷ ᨩᩬ᩵ᨯ。

 ᨲᩣ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩶,ᩉ᩵ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᨩᩦ ᩴ ᨿᩢ ᨧᩢ ᩃᩫ ᩱᨸ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᩀ᩵ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶ ᩱᨶ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ、ᩮᨾᩥ ᩉᩛᩣ、ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᪃ ᨴᩦ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᨩᩦ ᩴ。(ᩮᩮᨩ ᨤ᩶ᨦ ᩀᩦ)