new tai | old tai | 中文

ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪂ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪃

作者: 时间:2019-02-22 16:17:39

   ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪂ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪃

  ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨧᩨ ᨸᩣ ᨣ  ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᩋ᩵ᩁ ᨴᩁ  ᨻ ᩮᩮᩈ ᨶᩁ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᨠᩣ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵  ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᩮᨧ᩵ ᩮᨪᩥ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᨠᩣ ᨵᩦ ᩋ᩵ᩣ  ᩮᨴᩤ᩶ ᨪ᩵ᨦ ᨽᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ

C0219007-01b-李建洪.jpg


  ᩮᨯᩥ ᪂ ᩰᩃ ᩣ᧘ ᨤ᩵ ᨳᩨ ᪂ᩣ ᨤ᩵,ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩮᨿᩥ ᨾᩥ ᩮᨧᩥ ᨧᩨ ᩮᨪ᩶ ᨪ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᩀᩦ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡ᩵ ᨧᩨ ᨧᩨ ᩮᨩᩥ ᨽᩣ ᩱᨴ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪂ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪃ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。

  ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨺ᩵ ᨩ ᨪᩦ、ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨧᩨ ᨸᩣ ᨣ,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᩋ᩵ᩁ ᨴ᩵ᩁ。

  ᨻ ᩮᩮᩈ ᨶᩁ、ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᩮᨧ᩵ ᩮᨪᩥ、ᩈᩫ ᩮᨯ ᩉᩅ ᨧᩬᨾ ᩮᨾᩥ、ᩮᨴᩤ᩶ ᨪ᩶ᨦ ᨽᩥ、ᨤᩬ᩶ᨦ ᨧᩨ ᨣ᩶ᩤ、ᩃᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩮᩮᨧ᩵、ᩅᩤ᩶ ᨪ᩵ᩣ、ᩋ᩶ᩣ ᨤ ᩮᩮᨲ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᨩᩨ ᨪᩥ ᨩ ᨪᩦ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨶ᩶ ᩀ᩵ ᩮᩮᨩ ᨻᩣ ᩋᩬᩁ ᨩ ᨪᩦ ᨵ᩶ᩣ。

  ᩮᨴᩤ᩶ ᨪ᩶ᨦ ᨽᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨧᩨ ᨹᨣ ᨲ ᩏ ᨵᩴ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。

  ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ ᩮᩮᨾ᩵ ᨾᩦ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᪂ ᩁᩭ᩶ ᪆᪆ ᨣᩫ,ᨾᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᩮᨴ᩶ ᨾᩦ ᪂ ᩁᩭ᩶ ᪃᪂ ᨣᩫ,ᨠ᩶ᩣ ᨣᩫ ᨧᩢ ᩮᩮᨾ᩵ ᩋᩣᨩᩣ ᩉ᩶ᩣ ᨤᩣ。

ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᨲᩣ ᨲᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨠ᩵ᨦ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᩅ ᩋ᩵ᩁ ᨴᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᩱᨯ᩶ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ,ᩋ᩵ᩁ ᨴᩁ ᩉ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨴᩗᩢᩣ。ᨴᩤ᩵ ᩅᩤ᩵, ᪂᪐ᩣ᧘ ᨲᩫ,ᩮᩁᩢᩣ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᩋᩢ ᨾᩦ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨾᩣ ᨩᩦ ᩴ,ᩐᩢᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨴᩤ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪉ ᩓ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩮᨪᩥ ᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪐ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪄、ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᧕ ᨠᩢ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪄、ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᧕ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᩋᩢ ᩉ᩾ᩁ ᩅᩨ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ ᨶ᩾,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨺ᩵ᩣ ᨽ ᨴᩥ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶ᩣ ᨩᩫ ᨸᩣ ᨷᩢ ᨯ᩵ ᩋᩢ “᪂ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᪃ ᨶᩢ ᩈ᩶ᨦ”ᨶ᩾,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ ᪃ ᩕᨷ ᨠᩣ,ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨤᩨ ᨷᩢ ᪃ ᩮᨩᩬᩥ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩴ,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩉᩣ ᨵᩤ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ,ᩉ᩾ᩁ ᩅᩨ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᨩ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨿᩢ  ᩀ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨵᩤ ᨩ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᩅᨲ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ、ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨧ᩵ ᩮᩃᩥ,ᨽᩣ ᨻ ᨶ ᨱᩴ ᨠᩢ、ᩈᩫ ᨽᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ、ᨡᩬ᩵ᨷ ᨴᩤ᩶ ᩮᩮᨴ ᨤ ᨴ᩵ᨦ ᩉᩥᨾ ᨷᩢ ᨡᩣ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨸ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩮᩈ ᨮᩦ ᨶᩭ᩶ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ ᨿ᩶ᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨷᩢ ᨷᩤ ᩱᩉ᩵。ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨩ ᨩᩨ ᨩ᩵ ᨳ᩶ᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩓ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨴᩗᩢᩣ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨡ ᩱᨧ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩈᩥ ᩰᨧ ᩁᩣ ᨠᩣ、ᩐᩢᩣ ᨠᩢ ᩅᩤ᩵ ᨻᩣ ᨠᩢ ᨸᩬᨦ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨯᩬᨾ ᨴᩬᨦ、ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᩈᩥ ᩰᨧ ᩁᩣ ᨠᩣ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᨴᩤ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᨩᩬᨾ ᩮᩮᨾ᩵,ᨿᩫ ᩈᨦ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᩴ ᨯᩦ ᨠᩣ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶,ᩮᨻᩬᩥ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᨩ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨿᩨ ᨳᩣ ᨠ᩵ᨦ ᨣᨱ ᩱᩉ᩵。

  ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨩ ᨪᩦ ᨻ ᩮᩮᩈ ᨶᩁ ᨲᩣ ᨲᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪂ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᨠᩣ ᨠᩣ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᨲᩬ᩷ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ。

  ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᩮᨧ᩵ ᩮᨪᩥ ᩀ᩵ ᩱᨲ᩶ ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪂ ᩋᩢ ᩮᩮᨣ᩵,ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᨠᩣ ᨵᩦ ᩋ᩵ᩣ ᨲ᩾ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪂ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪂ ᨾᩣ ᨶ᩾ ᨲᩬ᩷ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ。

  ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᨩᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ, ᪂᪐ᩣ᧘ ᨲᩫ ᩮᨸ  ᨲ᩾ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᩋᩢ ᨾᩦ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᩓ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨴᩤ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪉,ᩮᨸ  ᩮᩮᨾ᩵ ᨤᩢ ᨹᩣ ᩮᩮᨻ᩶ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨻᩫ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ、ᩮᨩᨿ ᨩ ᨹᩣ ᩮᩮᨻ᩶ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨸ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩮᩈ ᨮᩦ ᨶᩭ᩶ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ。 ᪑ ᨾᩣ,ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᩋᩢ ᨾᩦ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩰᨩ᩵ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨾᩣ ᨩᩦ ᩴ,ᩀ᩵ ᩱᨲ᩶ ᨩ᩵ᨦ ᨠ᩵ᨦ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ,ᨡᩬ᩶ᩁ ᨲᩬᨾ ᨠᩢ ᨠᩣ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩮᨩᩥ ᩅ、ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ,ᨠ ᨴᩨ ᩉ᩾ᩁ ᨠᩣ ᨻᨶᨱᩴ ᨠᩢ ᩓ ᩐᩢᩣ ᨠᩢ ᩅᩤ᩵ ᨻᩣ ᨠᩢ ᨸᩬᨦ,ᨻᨶᨱᩴ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨴᩗᩢᩣ、ᩰᩁ ᨠᩣ ᩉ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᩓ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᨩ᩵ ᨽᩣ,ᨡ ᩱᨧ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩈᩥ ᩰᨧ ᩁᩣ ᨠᩣ、ᩐᩢᩣ ᨠᩢ ᩅᩤ᩵ ᨻᩣ ᨠᩢ ᨸᩬᨦ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨯᩬᨾ ᨴᩬᨦ、ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᩁᩣ ᨠᩣ ᩈᩥ ᩰᨧ ᩁᩣ ᨠᩣ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩱᨡ ᨩᩬ᩵ᨦ ᩱᨩ᩶ ᨴᩦ ᩉᩢᨠ ᩐᩢᩣ ᨠᩢ ᩅᩤ᩵ ᨻᩣ ᨠᩢ ᨸᩬᨦ ᩈᩥ ᩰᨧ ᩓ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨲᩥ ᨵᩦ,ᩮᨻᩬᩥ ᩅᨲ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩮᩈᩥᩋ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨷᩢ ᨡᩣ ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᨿᩨ ᨳᩣ ᨠ᩵ᨦ ᨣᨱ。

  ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᨩᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ,ᩰᩁ ᨠᩣ ᩉ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᩓ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨴᩗᩢᩣ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᩋᩢ ᨾᩦ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨾᩣ ᨩᩦ ᩴ,ᩮᩮᨩ ᩮᩮᨩ ᨠ ᨴᩨ ᩈᩣ ᨴᩤ ᩱᩉ᩵ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩱᩉ᩵ ᩮᩮᩉ᩵ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᨡ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᨩ᩵ᨦ ᨠ᩵ᨦ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨠᩣ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨶ᩾,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩀ᩵ ᨺ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨻᩣ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩅᨲ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨲᩣ ᨾᩬ᩵ᨦ ᩱᩅ,ᨲᩣ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᩴ ᨯᩦ ᩈᨦ ᩈᨯ ᨶ᩾ ᨿᩨ ᨳᩣ ᩕᨷᩣ ᨷᩣ ᩓ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶。

 ᩱ ᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩁᩬ᩶ᨦ ᩮᩁ,ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨩ᩵ ᨹ᩶ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩋᩥ ᩮᩮᩁ ᨻᨶᨱᩴ ᨠᩢ ᨩ᩵ᨦ ᨠ᩵ᨦ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᩋᩢ ᨾᩦ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᩱᨧ ᨶ᩾ ᨣᩢ ᨤᩥ,ᨽ᩵ ᨧᩥ ᨽ᩵ ᩱᨧ、ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨤᩨ ᨷᩢ,ᩉᩢ ᩉᩣ ᩉᩣ ᨵᩤ ᨠᩣ、ᨷᩢ ᩉᨯ ᩉ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ,ᨸᩢ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨲᩣ ᩉᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩅᨲ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ  ᨶᩥ ᨾ᩶ᩁ ᨾᩫ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩱᩉ᩵ ᩓ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨲ᩾ ᩮᨸ ᩱᨯ᩶ ᧗᪐  ᨡ᩵ᨷ ᩱᨤ᩵。

  ᩀ᩵ ᩱᨶ ᩮᨾᩬᩥ ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪂ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪃,ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨵᩦ ᩋ᩵ᩣ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡ᩵ ᨻᩬᨦ ᩁᩢ ᩱᨯ᩶ ᨠᩣ ᨵᩦ ᨠ᩵ᩣ ᧘᪄ ᨩᩬ᩵ᨦ,ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᨧᩢ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨿᩬ ᧘᪃ ᨩᩬ᩵ᨦ。

  ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨶ᩶ ᩀ᩵ ᨩ ᨪᩦ ᨵ᩶ᩣ ᨶ᩾ ᨿᩢ ᨾᩦ:ᩅ᩶ ᩮᩮᩈ᩵、ᨼ᩶ᩣ ᨧᩨ ᨾᩥ、ᩈ᩵ᩣ ᩮᨸᩥ、ᨪᩦ ᨩ᩵ᩣ ᨼ᩶、ᨿᩥ ᩮᩮᨪ ᨤ᩶ᨦ、ᩃᩥ ᨧᩨ ᩮᩋᩥ、ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ、ᩃᩥ ᨪ᩵ᩣ、ᩮᩮᨿ᩶ ᨾᩥ ᩮᨲ᩶ᩣ、ᨩ᩵ᩣ ᨪᩥ、ᩃᩥ ᨿᨦ ᩀᩦ、ᩮᩮᨪ᩶ ᨧᩥ ᩮᨶᩥ、ᩃᩥ ᨽᩥ、ᨤ᩶ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩮᨧᩥ、ᩮᨧ᩶ᩣ ᨿᨦ ᨩᩥ、ᩮᨧ᩶ᩣ ᨩ᩵ᩣ ᩈᩥ、ᨴᨦ ᨲ᩵ᩣ ᩃ᩶ᩁ、ᩈ᩵ᩁ ᨾᩥ、ᨩ᩵ᩣ ᨿᩥ ᨤ᩶ᨦ、ᩅᩤ᩶ ᨿᩥ、ᨩ᩵ᩣ ᩈᩥ。

  ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨳ᩶ᩣ ᩮᨩᩥ,ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ、ᨴᩢ ᩮᨪᩥ ᩋᩢ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨶ᩾ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᨾᩣ ᨿᩦ、ᩃᩦ ᩀᩦ ᩮᨩ᩶、ᩈ᩵ᩣ ᩮᩅᩥ ᩮᩮᩀ᩵、ᨾᩦ ᩮᨴᩥᩬ、ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩀ᩵ ᨿ᩾)