new tai | old tai | 中文

ᩮᨧᩥ ᨼ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪃ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᧕

作者: 时间:2019-03-01 09:08:59

  ᩮᨯᩥ ᪂ ᩰᩃ ᪂᪆ ᨤ᩵,ᩮᨧᩥ ᨼ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪃ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᧕,ᩮᩮᩅ ᩃᩬ᩶ᨾ ᨩᩬᨾ ᨲᩣ 《ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᨠᩣ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᩮᨧᩥ ᨼ》ᨲᩫ ᨴᩦ,ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨵᩤ ᩮᨧᩥ ᨼ  ᪂᪐ᩣ᪉ ᨲᩫ。ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩁᩬ᩶ᨦ ᩮᩁ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᨩ᩵ ᨳ᩶ᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨻᨶᨱᩴ ᨠᩢ ᩋᩥ ᩮᩮᩁ ᨠᩢ ᨴᩤ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᩋᩢ ᨾᩦ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᩱᨧ ᨶ᩾,ᨾ᩶ᩁ ᩮᩮᨡ ᩮᩈᩥᩬ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨤᩨ ᨷᩢ,ᨿᩢ ᨴᩦ ᩉᩢᨠ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨤᩨ ᨷᩢ ᨲᩣ ᨩᩬᨷ,ᨯ᩶ ᨲᩣ ᩅᩥᩣ  ᨩ᩵ᩣ,ᨷᩢ ᨠᩫ ᨴᨠ᩺ ᨷᩢ ᨠᩫ ᩀᩣ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩮᨿᩬ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ ᨠᩣ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ、ᨪ᩶ᩣ ᩉ᩵ ᨺ᩵ ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᨪᩦ ᨩ᩵ᩣ ᨼ᩶,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ、ᨺ᩵ ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᨲ᩵ ᨤ᩶ᩣ ᨻᩥ,ᨺ᩵ ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩮᨧ᩶ᩣ ᨩ᩵ᩣ ᩈᩥ、ᨴᨦ ᨲ᩵ᩣ ᩃ᩶ᩁ、ᩈ᩵ᩁ ᨾᩥ、ᨩ᩵ᩣ ᨿᩥ ᨤ᩶ᨦ,ᩃ ᨿᨦ ᩰᨤ᩶ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨺ᩵ᨦ ᨵᩥ ᨩᩦ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᩈ᩵ᩣ ᩮᩅᩥ ᩮᩮᩀ᩵)