new tai | old tai | 中文

ᩰᩁ ᨠᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨡ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩓ ᩮᨪᩥ

作者: 时间:2019-03-01 09:10:05

  ᩮᨯᩥ ᪂ ᩰᩃ ᪂᧕ ᨤ᩵,ᩰᩁ ᨠᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨩ ᨶᩫ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨴᩢ ᨾᩁ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪃ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪄,ᨤ ᨴᩬᨦ ᨤᩣ ᩉᩢ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨸᩦ ᪂᪐ᩣ᪉ ᨲᩫ。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩢᨦ ᩉᩨ,ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩁ᩵ ᩁᩁ,ᨿᩫ ᩈᨦ ᨤᩣ ᨣᩨ。ᨲᩣ ᨲᩫ ᨡᨠ ᩁ᩶ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᩋᩢ ᨾᩦ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨾᩣ ᩮᨸ ᩴ ᩁ᩶ ᩱᩈ᩵ ᨲᩫ、ᨩᩦ ᩴ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ、ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ、ᨩᩫ ᨻᩣ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩁᩣ ᨣᩬᨦ ᨴᩤ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᩓ ᨠᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᩮᨩᩥ ᩅ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᨡ ᩱᨧ ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᨣᩨ ᩱᩉ᩵ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ᨦ ᨧᩥ ᨵᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩣ ᨶ᩾ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩁᩥ ᩱᨧ,ᨴᩦ ᩉᩢᨠ ᨶᩥ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩓ ᨧ ᨹ᩶ᩁ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨳᩨ ᨠᩣ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᩓ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨩ᩵ ᨺ᩵ᩣ ᨩ᩵ ᨻᩣ。ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨡᨶ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨤᩨ ᨷᩢ ᩱᨸ,ᩈ᩶ᩣ ᨠᩣ ᨯᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩣ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩅ ᩃᩬ᩶ᨾ ᨩᩬᨾ ᨲᩣ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ、ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᨴᩢ ᨠᩫ,ᨤᩣ ᩉᩢᨦ “ᩮᩮᨤ᩶ ᨳᩦ、ᨣᩢ ᨤᩥ” ᩮᩮᨸ ᩮᩮᨾ ᩮᨻᩥ,ᨡ ᩱᨧ ᩮᨿᩬ ᨯᩦ ᨠᩣ ᨵᩤ。ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨷᩢ ᩃᩨ ᩮᩈ ᩈ᩶ᩁ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨣ ᨻᩨ,ᨧᩨ ᩉ᩾ᩁ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ,ᩉᩢ ᨵᩤ ᨠᩣ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨤᩨ ᨷᩢ,ᩋᩬᩁ ᩉᩫ ᨩᩫ ᨻᩣ ᨡᩢ ᩅᨠ ᨠ ᨠᩣ,ᩰᨸ ᨲ᩾ ᩉ᩶ᩣ ᨲᩣ ᩈᩣ ᩁᩫ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᩉᩨ ᨯᩦ。(ᩃᩥ ᨣᩤ᩵)