new tai | old tai | 中文

ᩮᨧᩥ ᨼ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪃ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨪ᩶ᩣ ᩉ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪃᪄

作者: 时间:2019-03-26 15:50:15

  ᩮᨯᩥ ᪃ ᩋᩬ᩵ᨠ ᪂᪂ ᨤ᩵,ᩮᨧᩥ ᨼ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪃ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨪ᩶ᩣ ᩉ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪃᪄。

  ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。

  ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᩁᩢ ᨼᩢ ᨠᩣ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨻᩫ ᨧᩣ ᨠᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᨾᩬᩥ ᩮᨯᩥ ᪑ ᩰᩃ ᨳᩨ ᩮᨯᩥ ᪃ ᩰᩃ ᨧᩨ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ。

ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨩᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ,ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨻᩫ ᨧᩣ ᨠᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᨾᩬᩥ ᩮᨯᩥ ᪑ ᩰᩃ ᨳᩨ ᩮᨯᩥ ᪃ ᩰᩃ ᩱᨶ  ᪂᪐ᩣ᪉ ᨲᩫ ᨯ᩶ ᨲᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᩓ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩓ ᩮᨪᩥ、ᩮᨩᩥ,ᩋᩬᩁ ᨩᩬᨾ ᨩ ᨶᩫ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨣ ᩮᩮᨿ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩉᩁ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩈ᩵ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ、ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨴᩤ ᩅ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨸᩨ ᩈ᩶ᩣ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ、ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨾ ᨤᩣ ᩉᩢ ᨲᩬ᩵ᨷ ᨤᩬᨷ ᨠᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᨹᩢ ᩱᨤ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ、ᨠᩣ ᨵᩤ  ᨴᩦ ᪃  ᨻᩫ ᨧᩣ ᨠᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ、ᨧ ᨹ᩶ᩁ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ ᩋᩬᩁ ᩮᨾᩬᩥ ᩉ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨺ᩵ᩣ ᨵᩦ ᪃ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨾᩣ ᩁᩢ ᩮᨪᩥ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨹ᩶ ᩉᩫᨯ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᨩ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ,ᩮᨩᨿ ᨩ ᨾ᩶ᩁ ᨾᩫ ᨠᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨣ ᩮᩮᨿ,ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᩮᨾᩬᩥ ᩮᨯᩥ ᪑ ᩰᩃ ᨳᩨ ᩮᨯᩥ ᪃ ᩰᩃ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩬ ᩉᩢ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩣ ᨳᩢ ᨳᩦ。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᩰᩁ ᨠᩣ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᨩ᩵ ᨳ᩶ᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨾᩣ ᩮᨸ ᨠᩣ ᨵᩤ ᩁᩣ ᨠᩣ ᨡ᩷ᩬ ᩉᩢᨠ ᨩᩬ᩵ᨦ ᪑ ᨾᩣ ᨿᩢ,ᨸᩬᨦ ᩉᩨ ᨿᩫ ᩈᨦ ᨤᩣ ᩁ᩶,ᨤ ᩉᩣ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ、ᩁᩬᨾ ᨻᩬᨦ ᩴ ᨩᩣ,ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨾ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩣ ᨶ᩾ ᨲᩫ ᨴᩦ。ᩮᩮᩈ᩵ ᩈᩨ、ᩰᩁ ᨠᩣ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ,ᨶᩢ ᨲᩣ ᨠᩣ  ᨴᩦ ᪃  ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨻᩫ ᨧᩣ ᨠᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ,ᩮᩮᨧ᩶ ᩱᩈ ᨲᩣ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ,ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩰᩁ ᨠᩣ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩱᨡ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩱᨹ ᨾᩢ,ᩮᩮᩅ ᩃᩬ᩶ᨾ ᨩᩬᨾ ᨲᩣ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨻᩫ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ,ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨲᩣ ᨩᩬᨾ,ᩱᨣ ᩮᨩ᩶ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ ᩉᩣ。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩰᨸ ᨣᩤ ᩮᨿ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨿᩫ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᨿᩫ ᨲᩣ ᨯᩦ,ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨷᩢ ᨾᩦ ᨣᩫ ᨴᨠ᩺、ᨷᩤ᩶ ᨹᩣ、ᩮᩮᨪ᩵ ᨲᩫ ᩃᩁ,ᩀ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᩋᩢ ᩉᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨲ᩵  ᨷᩢ ᨻᩬᨠ ᨴᨠ᩺ ᨾᩣ ᩮᩮᨳ,ᩅᨲ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨷᩢ ᨡᩣ。ᨶᩢ ᨲᩣ  ᨴᩦ ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨻᩫ ᨧᩣ ᨠᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᨻᩬᨠ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᨾᩣ,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᩁ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶ᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ, ᩉᩨ ᨸᩦ ᩀ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨿ᩵ᨦ ᩀ᩵ ᨿ᩵ᨦ ᨯᩦ ᨾᩣ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᨠᩣ ᨻᩫ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᩱᨯ᩶ ᨿᩫ ᩈᨦ ᨾᩣ ᨷᩢ ᨡᩣ。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩢᨦ ᩉᩨ,ᨿᩢ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨾ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᩋᩢ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᨾᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨿᩥ ᩶ ᨵᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩣ ᨶ᩾ ᨲᩫ ᨴᩦ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩱᨣ ᩮᨩ᩶ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ ᩋᩢ“᪂ ᨷᩢ ᨡᩦ、᪃ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ”,ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶ᩣ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩈ᩵ᩣ ᨤᩣ ᩓ ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ ᨽ᩵ ᩮᨲᩥ ᨠᩢ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ,ᨩᩬᨾ ᨲᩣ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ ,ᩮᨿᩬ ᨯᩦ ᩮᨿᩬ ᩮᩮᨤ᩶ ᩮᨿ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨾ᩶ᩁ ᨾᩫ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ  ᪂᪐ᩣ᪉ ᨲᩫ。(ᩃᩥ ᩀᩦ ᨩᩥ)