new tai | old tai | 中文

ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᨩ᩵ ᩮᨩᩬᩥ ᨩ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨧᩨ ᨧ ᩅ ᩈᩨ ᩀᩦ ᨲ᩵ᨦ ᩱᨯ᩶ ᩁᩭ᩶  ᨡ᩵ᨷ ᩱᨤ᩵

作者: 时间:2019-05-07 15:17:29

 C0503006-01b-李建洪.jpg  

  ᩮᨯᩥ ᪄ ᩰᩃ ᪃᪐ ᨤ᩵,ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩮᨾᩥ ᩁᨾ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨩ ᨶᩫ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᨩ᩵ ᩮᨩᩬᩥ ᨩ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨧᩨ ᨧ ᩅ ᩈᩨ ᩀᩦ ᨲ᩵ᨦ ᩱᨯ᩶ ᩁᩭ᩶  ᨡ᩵ᨷ ᩱᨤ᩵。

  ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨩ ᨶᩫ ᩁᩢ ᨴᩬᨦ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨧᩨ ᨧ ᩅ ᩈᩨ ᩀᩦ ᨲ᩵ᨦ ᩱᨯ᩶ ᩁᩭ᩶  ᨡ᩵ᨷ ᩱᨤ᩵、ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᨴᩬᨦ ᨻᩢ ᩈᩬ᩷ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩤ,ᨩ ᨶᩫ ᨣᩫ ᩉ᩵ᨾ ᨠ ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩴ ᨠᩣ ᨴᩤ ᩃ ᩱᩅ ᩱᨸ ᨾᩣ ᨾᩬ᩵ᨦ ᨯᩦ,ᩮᩮᨹ᩵ ᨺ᩶ᩣ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᩱᨡ᩶ ᩱᩉ᩶ ᩓ ᨠᩣ ᨹ᩶ ᩰᩉᨯ ᨡ᩶ᩣ ᩁ᩶ᩣ ᨣᩫ ᨦᩣ,ᨩ ᨶᩫ ᨵᩬ᩶ᩁ ᩮᩮᨿ᩶ ᨣᩫ ᩉ᩵ᨾ ᩮᩉ᩶ᩁ ᩉᩣ ᩃᩫ ᩋ᩵ᨦ ᨠᩢ。ᩉᩢᨦ ᩉᩨ ᨣᩫ ᩉ᩵ᨾ ᨴᩢ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᩮᨹᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᨡᨶ ᩅ ᩈᩨ,ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨤᩣ ᨴᩬᨦ ᨡᩢ ᨣᩤ᩵ ᩮᩮᨠ ᩈᩣ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ,ᨲ᩾ ᩉ᩶ᩣ ᨴᩨ ᩮᩁᩥ ᩀ᩵ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ、ᩰᨸ ᨲ᩾ ᨡᨶᩥ ᨲᩬ᩵ᨷ ᨸᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ。