new tai | old tai | 中文

ᨩ ᨶᩫ ᨡᩢ ᨣ ᨡᩢ ᩮᨣᩬᩥ ᩉᩥᩁ᩵

作者: 时间:2019-06-28 16:24:45

C0628001-01b-李建洪.jpg

ᩮᨯᩥ ᪆ ᩰᩃ ᪂᧕ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᨩ᩵ᨦ ᨪᩥ ᩮᩮᨪ᩶ ᨧ᩵ᩣ ᨩ ᨶᩫ ᨠᩣ ᨡᩢ ᨣ ᨡᩢ ᩮᨣᩬᩥ ᩉᩥᩁ᩵ ᨧᩨ ᨧ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᨲ᩾ ᩮᨸ ᩱᨯ᩶ ᪉᧘  ᨡ᩵ᨷ ᨤ᩵ᩭ。(ᩃᩥ ᨪᩦ ᨤ᩶ᨦ)