new tai | old tai | 中文

ᩈ᩵ᨦ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᩮᨿᩥ ᩁᩢ ᩮᨯᩥ ᪃  ᩱᩉ᩵

作者: 时间:2020-01-22 16:34:10

0122-01YWB-005-53011-原文件.jpg

᪂᪐ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᩮᩮᨪ᩵ ᨪᩬ᩶ᩁ ᨸ᩵、ᩰᩁ ᨠᩣ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᩓ ᨠᩣ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨩ ᨶᩫ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨪᩦ ᩈᩨ ᩮᩮᨶ᩶ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᨳ᩶ᩣ ᩮᨩᩥ、ᩰᩁ ᨠᩣ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᩓ ᨠᩣ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᩀ᩵ ᨠᩣ ᨡ᩵ᨦ ᩉᩅ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᩮᨾᩨ ᩃᩨ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ ᩮᨿᩥ ᩁᩢ ᩮᨯᩥ ᪃  ᩱᩉ᩵ ᩉ᩷ ᩋᩢ ᩐᩢᩣ ᩋ ᨳ ᩱᨶ“ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᩉᩣ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩮᩁᩢᩣ-ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉᩨᩁ᩵ ᩮᩁᩥ” 。(ᨩ᩵ᩣ ᨪ᩵ᩁ ᨤ᩶ᩣ)