new tai | old tai | 中文

ᨴᩢ ᩮᨪᩥ ᩱᨩ᩶ ᩮᩮᨲ᩵ ᩈᩨ ᩮᩮᨲ᩵ ᨡ᩵ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᨡᩢ ᨲᩬ᩷ ᨽᩣ ᨸ᩵ᩬᨯ ᩮᩮᨾ ᨩᩡ ᩱᩉ᩵

作者: 时间:2020-02-04 16:04:57

  ᩮᨯᩥ ᪂ ᩰᩃ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨤ᩵ ᪑ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩃ,ᨴᩢ ᩮᨪᩥ ᩱᨩ᩶ ᩮᩮᨲ᩵ ᩈᩨ ᩮᩮᨲ᩵ ᨡ᩵ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᨡᩢ ᨲᩬ᩷ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᨩᩡ ᩱᩉ᩵ ᩮᩮᩉ᩵ ᩃᩣ ᩀ᩵ ᩮᨾᩥ ᩮᩮᩈ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨴᩤ ᩅ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨩ᩵ ᨳ᩶ᩣ ᩓ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨴᩢ ᩮᨪᩥ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨪᩥ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨩᩥ ᩴ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ ᩓ ᨠᩣ ᩈᨯ ᨡᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᩮᩮᩉ᩵ ᨴᩤ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ,ᩱᨸ ᩋᩬᩁ ᩉ᩶ᩣ ᨠ᩵ᩣ ᩋᩬ᩵ᩁ ᨴᩤ,ᨵᩬᨠ ᨵᩤ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ、ᩉᩢ ᩉᩣ ᨵᩤ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩉᩨ ᩱᨽ᩵,ᩋᩥ ᩮᩮᩁ ᨻᩨ ᨠᩢ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩᩫ ᩉᩣ,ᨽ᩵ ᩮᨸ ᨧᩥ ᪑ ᩱᨧ ᨯ ᨠᩢ ᨡᩢ ᨲᩬ᩷ ᨽᩣ ᨸ᩵ᩬᨯ ᩮᩮᨾ ᨩᩡ ᩱᩉ᩵。ᩮᨪᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨪᩥ ᨤ᩶ᩣ,ᩮᨪᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨪᩥ ᨩᩣ ᨿᩬᩁ ᩮᨪᩥ ᨼ᩶ᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩓ ᨸᩣ ᨣ。ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩀ᩵ ᨴᩦ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᩁᩢ ᨼᩢ ᩁᩢ ᨴᩬᨦ。(ᩰᨤ᩶ ᨪᩦ ᨪᩦ)