new tai | old tai | 中文

ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᩱᨡ᩶ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᨩᩡ ᩱᩉ᩵ ᩉᩨ ᨯᩦ

作者: 时间:2020-02-04 16:07:35

  ᩮᨯᩥ ᪂ ᩰᩃ ᪂ ᨤ᩵,ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨡᩢ ᨲᩬ᩷ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᨩᩡ ᩱᩉ᩵ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪂,ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨩᩦ ᩮᩮᩉ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨹ᩾ ᨡᩫ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᨩᩡ ᩱᩉ᩵ ᩓ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ、ᩮᨪᩥ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨹ᩾ ᨡᩫ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᩮᩮᩈᩡ ᩮᩮᨷ᩵ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᩓ ᨠᩣ ᨴᨠ᩺ ᩀᩣ ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ ᩮᨠᩥ ᩱᩅ᩶ ᨶ᩾,ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᨴᩦ ᩉᩢᨠ ᩮᩮᨳ ᨷᩤ ᪑,ᩉ᩵ ᨩᩦ ᩴ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨹ᩾ ᨡᩫ、ᩉ᩵ ᩰᩀ ᩀᩣ ᨹ᩵ᨯ ᨹᩣ、ᩉ᩵ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᩓ ᩮᨧᩥ ᨼ ᪃ ᩮᩮᩈ᩵ ᩈᩨ ᨷᩬᨠ ᨸ᩵ᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ。 

  ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ、ᨩ ᨩᩣ ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨡᩢ ᨲ᩷ᩬ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᨩᩡ ᩱᩉ᩵ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩓ ᨸᩣ ᨣ。

ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᨪᩥ ᩅᩤ᩵,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨧᩢ ᩮᩮᨾ᩵、ᨿᩫ ᩈᨦ ᩁᩣ ᨠᩣ,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨤᩣ ᨠᩥ ᨣᩥ、ᨤᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨹ᩾ ᨡᩫ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᨩᩡ ᩱᩉ᩵ ᩮᩮᩉ᩵ ᩃᩣ ᩉᩨ ᨯᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᨳ ᨷᩤ ᪑。ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨹ᩾ ᨡᩫ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᨩᩡ ᩱᩉ᩵ ᨶᩥ ᩉᩣ ᩉᩢᨠ ᩉᩣ ᩮᩮᨴ᩶,ᩀ᩵ᩣ ᨾᩦ ᨤᩣ ᩰᨿ᩵ ᨿᩣ ᩮᨼᩥ ᩱᩉ、ᩀ᩵ᩣ ᩮᨿᩬ ᩱᨧ ᩉᩅ。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᨩᩡ ᩱᩉ᩵ ᨶᩥ ᨾᩣ ᩮᨸ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠᩣ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ “ᨤᩣ ᩁ᩶ ᪄ ᩕᨷ ᨠᩣ”、ᩉ᩾ᩁ ᨡᩢ“ᨤᩣ ᩀ᩵ᨾ ᩮᨩᩬᩥ ᪄ ᩕᨷ ᨠᩣ”、ᩮᨿᩬ ᩁᩬᨯ ᨳᩨ“ᩁ ᩅᩢ ᩁᩢᨠᩣ ᪂ ᩕᨷ ᨠᩣ”,ᨡ ᩱᨧ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᩮᨪᩥ ᨤ᩶ᩣ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᨿᩬᩁ ᩮᨪᩥ ᨼ᩶ᩣ ᩮᨪᩥ ᨩᩣ ᩀ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᩮᨯᩥ ᪂ ᩰᩃ ᪑ ᨤ᩵ ᩱᨩ᩶ ᩮᩮᨲ᩵ ᩈᩨ ᩮᩮᨲ᩵ ᨡ᩵ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᨴᩢ ᩮᨪᩥ ᨡᩢ ᨲᩬ᩷ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᨩᩡ ᩱᩉ᩵ ᩅᩤ᩵ ᨶ᩾ ᩓ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨵᩤ,ᨡ ᩱᨧ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨴᩦ ᨩᨯ ᨴᩦ ᨿᩬᨾ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ,ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨹ᩾ ᨡᩫ ᨩ᩵ ᩮᨩᩬᩥ ᨩ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ,ᨸᩬᨦ ᩉᩨ ᨯᩢ ᨧᩥ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᨩᩡ ᩱᩉ᩵ ᨶᩥ ᩮᨾᩬᩥ ᩮᨩ᩾ᩣ。(ᨩ᩵ᩣ ᩀ᩵ ᨿ᩶ᨦ)