new tai | old tai | 中文

ᨳᩣ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨠᩣ ᨡᩢ ᨲᩬ᩷ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ

作者: 时间:2020-02-06 10:22:53

0206-01YWB-008-55738-原文件.jpg

ᩮᨯᩥ ᪂ ᩰᩃ ᪅ ᨤ᩵,ᩰᩁ ᨠᩣ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᩓ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩐᩢᩣ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᨠᩣ ᩁᩢᨠᩣ、ᨩᩬ᩵ᨦ ᨯᩭ᩶ ᨴᩤ ᨠᩥ、ᩉᩣ ᩈᩫ ᩃᨠ ᩉᩣ ᩋᩢ ᨡᩢ ᨣᩤ᩵ ᩉᩨᩁ᩵ ᩮᩮᨿ᩶ ᨸᩣ ᨶ᩾ ᩮᩮᨣ᩵ ᩉᩨ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵ᩣ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ,ᨾᩦ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵ᩣ ᩱᨶ ᩈᩨ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᩉᩨ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵ᩣ ᩉ᩵ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ。(ᨻ ᩮᩮᨧ ᨤ)