new tai | old tai | 中文

ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᪂ ᩁᩢ ᩉᨾ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ  ᪂᪐᪂᪐ ᨲᩫ

作者: 时间:2020-03-06 17:37:31

  ᩮᨯᩥ ᪂ ᩰᩃ ᪂᧘ ᨤ᩵,ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᪂ ᩁᩢ ᩉᨾ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ  ᪂᪐᪂᪐ ᨲᩫ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ ᩅᩤ᩵,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᩋᩢ ᨾᩦ ᩉ᩵ᩁ ᩮᩁᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨾᩣ ᨩᩦ ᩴ,ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨧᩣ ᩅᩤ᩵ ᨠᩣ ᪂ ᩁᩢ ᩉᨾ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨤᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩓ ᨠᩣ ᩉᩣ ᨵᩤ,ᨵᩤ ᩉᩣ ᩓ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩮᨸ ᨧᩥ ᪑ ᩱᨧ ᨯ ᨠᩢ、ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨤᩨ ᨷᩢ,ᨿᩫ ᩈᨦ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᩴ ᨯᩦ ᨠᩣ ᪂ ᩁᩢ ᩉᨾ ᩮᨾᩬᩥ ᩉᩫ ᩮᩁᩥ ᩱᩉ᩵ ᩉ᩾ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ,ᩮᨻᩬᩥ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨷᩤ ᨠ᩶ᩣ ᩴ ᩮᩮᨤ ᩈᨦ ᩓ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨵᩤ ᩉᩣ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨩᩫ ᨸᩣ ᨷᩢ ᨯ᩵ ᨶᩢ ᩈᨦ ᩮᨿᩬ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨠᨦ ᨣᨱ ᩱᩉ᩵。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᨩ ᨩᩣ ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᪂ ᩁᩢ ᩉᨾ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩓ ᨸᩣ ᨣ。ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᪂ ᩁᩢ ᩉᨾ ᩱᨶ ᩮᨪᩥ ᨸᩦ ᪂᪐ᩣ᪉ ᨲᩫ。ᩀᩥ ᨡ᩵ᩣ ᨩ᩵ᨦ、ᨲ᩵ ᨤ᩶ᩣ ᨻᩥ、ᨤ᩶ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩮᨧᩥ、ᨪ᩵ ᨿᩥ ᨪᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。

  ᩰᩁ ᨠᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨠᩢ ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᪂ ᩁᩢ ᩉᨾ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩓ ᨵ᩶ᨦ ᨧᩨ ᨹ᩶ ᩐᩢᩣ ᩱᨧ ᩱᩈ᩵ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᨾᩥ ᩮᨴᩬᩥ)