new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨩ ᨶᩫ ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨹᩬᨷ ᩮᩮᨩ ᩈ᩶ᩁ ᨣᩫ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪇ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪑

作者: 时间:2020-03-20 16:24:29

  ᩮᨯᩥ ᪃ ᩰᩃ ᩣ᪆ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨩ ᨶᩫ ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨹᩬᨷ ᩮᩮᨩ ᩈ᩶ᩁ ᨣᩫ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪇ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪑,ᩮᨠᨲ  ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨹᩬᨷ ᩮᩮᨩ ᩈ᩶ᩁ ᨣᩫ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪇ ᩓ ᩮᩅᩣ ᨹᩬᨷ ᩮᩮᨩ,ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩁ ᨠᩣ ᨹᩬᨷ ᩮᩮᨩ ᩈ᩶ᩁ ᨣᩫ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪇ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᩮᩉ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨧᩨ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᨷᩤ ᩉ᩶ᩣ。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨩᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ,ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᨹᩬᨷ ᩮᩮᨩ ᩈ᩶ᩁ ᨣᩫ,ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨧ᩶ ᩈ᩶ᩁ ᨣᩫ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ,ᨠ ᨴᩨ ᩉᩫ ᩮᩁᩥ ᨺ᩵ᩣ ᨠ᩶ᩣ ᩈ᩶ᩁ ᨣᩫ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᩮᨲ᩵  ᪂᪐ᩣ᪐ ᨲᩫ ᨾᩣ,ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩉᩫ ᩮᩁᩥ ᩈ᩶ᩁ ᨣᩫ ᩋᩥ ᩮᩮᨳ、ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨷᩤ᩵ ᩮᩮᩁ ᨣ᩵ᨦ ᩉᩨ、ᩈ᩶ᩁ ᨣᩫ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩱᨸ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ 、ᩈ᩶ᩁ ᨣᩫ ᨹ᩶ ᩮᨳ᩾ᩣ ᨹ᩶ ᩮᩮᨠ᩵、ᩈ᩶ᩁ ᨣᩫ ᩁᩁ ᨲᩫ ᩓ ᨠᩣ ᩰᩀ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨿᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᨡᩢ ᨺᨦ ᨶᩥ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ,ᨧ ᨹ᩶ᩁ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩈ᩶ᩁ ᨣᩫ ᩓ ᨽ ᨴᩥ ᩁᩣ ᨣᩬᨦ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᩮᨤ᩶ ᨯᩦ。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨪᩥ ᩅᩤ᩵,ᩰᩁ ᨠᩣ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᨩ᩵ ᨳ᩶ᩣ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨿᩫ ᩈ᩵ᨦ ᨤᩣ ᩁ᩶,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨤᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩓ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ,ᨽ᩵ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨠᩢ,ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩱᨹ ᨾᩢ,ᨵᩬᨠ ᨵᩤ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩱᨹ ᨾᩢ ᨣᩢ ᨤᩥ,ᩁ᩶ ᩮᩮᨧ᩶ ᨠᩣ ᨹᩬᨷ ᩮᩮᨩ ᩈ᩶ᩁ ᨣᩫ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ ᩉᩢᨠ ᩉᩣ,ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨹᩬᨷ ᩮᩮᨩ ᩈ᩶ᩁ ᨣᩫ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪇ ᨩ᩵ ᩮᨩᩬᩥ ᩉᩨ ᨯᩦ。

  ᨼ᩶ ᨪᩦ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ、ᨪ᩶ᩣ ᩉ᩵ ᨺ᩵ ᩮᨩᩥ ᨩᩣ、ᨩ ᨩᩣ ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨹᩬᨷ ᩮᩮᨩ ᩈ᩶ᩁ ᨣᩫ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ,ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩱᨶ ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ;ᨹ᩶ ᨠᩬᩁ ᩋᩬᩁ ᩓ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᨻ ᩮᩮᨧ ᨤ)