new tai | old tai | 中文

ᨤ ᨴᩬᨦ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨻᩬᨠ ᩮᨿᩬ ᩅᨠ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ

作者: 时间:2020-04-07 08:40:41

  ᪂᪆ ᨤ᩵,ᩉ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩮᨪᩥ ᩅ、ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩃᩫ ᨾᩣ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨻᩬᨠ ᩮᨿᩬ ᩅᨠ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩋᩣ ᨴᩥ ᪑。ᩀ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᩅᩢ ᨶ᩾ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩉᩢ ᨲᩣ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᨻᩬᨠ ᩮᨿᩬ ᩅᨠ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᩉ᩾,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨻᩬᨠ ᩮᨿᩬ ᩅᨠ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ。ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᩅᩤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨧ; ᩉᩣ ᨻᩬᨠ ᩮᨿᩬ ᩅᨠ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᩮᨸ ᩈᩢ ᨯ ᨠᩢ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᩓ ᨠᩣ ᨻᩬᨠ ᩮᨿᩬ ᩅᨠ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ,ᨲᩬ᩷ ᩮᨴᩤ᩾ ᨳᩨ ᩮᨯᩥ ᪃ ᩰᩃ ᪂᪅ ᨤ᩵,ᩰᩁ ᨧᩢ ᨪᩦ ᩮᩮᨶ᩶ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩁᩭ᩶ ᩣ᪐ ᩮᩁᩥ ᨻᩬ᩷ ᨯᩣ ᨻᩬᨠ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᩁᩭ᩶ ᨸᩣ ᪉ ᩮᩁᩥ,ᨠ᩶ᩣ ᨻᩬᨠ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᩁᩬᨯ ᨳᩨ ᩁᩭ᩶ ᨸᩁ ᩱᩉ ᪉᪉ ᨸᩁ ᨸᩣ ᪑。ᩮᨴᩤ᩶ ᩅᩤ᩵ ᨧᩬ᩷ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨽᩣ ᩈ ᩵,ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨪᩦ ᩮᩮᨶ᩶ ᨻᩬᨠ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩉᩥᩁ ᩮᨠ᩶ᩣ ᨣᩢ ᨴᨠ᩺ ᨿᩣ ᨽᩬ᩵ᨦ,ᩰᩁ ᨠᩣ ᨩᨯ ᩅᨲ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᩉᩢᨠ ᩉᩣ,ᨪᩦ ᩮᩮᨶ᩶ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᨲᩬ᩷ ᨲ᩵ᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨧᩬ᩷ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨽᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨴ᩵ᨦ ᩶ ᩀ᩵ᩣ ᩈ ᩵ ᩱᩉ᩵ ᨶᩢ。ᩮᩮᨳ ᨷᩤ ᪑,ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨧᩢ ᨿᩢ ᨯᩦ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨻᩣ ᨶᩬᨠ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨾᩣ ᨣᩢ ᨤᩥ,ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩁᩣ ᨩ ᨣᩬᨦ ᩉ᩾ᩁ ᩅᩨ ᩋᩥ ᩮᩮᨳ ᩴ ᩈ᩶ᩣ ᨩ᩵ ᩮᨩᩬᩥ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᨲᩫ ᨴᩨ ᩉᩬ᩷ ᩮᩁᩥ ᩮᨯᩥ ᨯᩣ,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨣ᩶ ᩉᩁ ᨠᩣ ᩅᨲ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᩮᨸ ᩮᩮᨷ ᩮᨸᩥ ᨿᩫ ᨳ᩶ᩣ,ᨸᩬᨦ ᩉᩨ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᩱᨣ ᨯᩦ ᨡᩬ᩷ ᩀ᩵ ᩁᩣ ᨠᩥ ᩱᨽ᩵。

  ᩉ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩮᨪᩥ ᩅ、ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩀᩦ᩵ ᨩ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᩓ ᨠᩣ ᨻᩬᨠ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨿᩬ ᩱᨯ᩶ ᨯᩦ,ᨧᩨ ᩅᩤ᩵ ᨧᩢ ᩱᨩ᩶ ᨠᩣ ᩈ᩵ ᨳᩣ、ᨽᩬ᩶ᨾ ᩋ᩵ ᩃᩣ ᨺᨦ ᨶᩥ ᨾᩣ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ,ᩉᩢᨦ ᩉᩨ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨡᩢ ᩉ᩶ᨠ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ。

  ᩀ᩵ ᨻᩣ ᩃᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩋ᩵ ᩃᩣ ᨠᩣ ᨻᩬᨠ ᩮᨿᩬ ᩅᨠ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᩉ᩾,ᩉ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩮᨪᩥ ᩅ、ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨽ᩶ ᩋ᩵ ᩃᩣ ᩉ᩾ᨦ ᨹ᩶ ᨠᩬᩁ ᩋᩬᩁ ᩰᩁ ᨾᩦ ᩕᨷ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᨴᩤ ᩃ ᨵᩤ ᩮᩮᨴ᩵ ᩶、ᩰᩁ ᨾᩦ ᩕᨷ ᩉᩣ ᨲᩫ ᨴᩨ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩤ ᩁᩫ ᨴ ᩱᩅ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨳᩨ ᩮᨾᩥ ᩉᩛᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ 、ᩰᩁ  ᩃ᩶ᩣ ᩮᨾᩥ ᩉᩛᩣ、ᩮᩮᩈ᩵ ᨤᩫ ᩉᩅ ᨪ᩵ᩣ ᩈᩨ ᨲ᩵ᩣ ᨪᩥ᩵ ᨺᨦ ᨶᩥ。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ、ᨪ᩶ᩣ ᩉ᩵ ᨺ᩵ ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᨺ᩵ ᨪᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᩋ᩶ᩣ ᩋ᩵ᩁ ᩮᩮᩈ ᨶᩭ᩶)