new tai | old tai | 中文

ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᩴ ᩐᩢᩣ ᩉ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩃᩫ ᩱᨸ ᨤ ᨴᩬᨦ ᦵᨾᩥ ᩉᩛᩣ ᩮᩮᩈ᩵

作者: 时间:2020-04-12 15:06:48

  ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᩴ ᩐᩢᩣ ᩉ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩃᩫ ᩱᨸ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᩮᨾᩥ ᩉᩛᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩮᨪᩥ ᩅᩤ᩵

  ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨿᩢ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᩓ ᨠᩣ ᨡᩢ ᨲᩬ᩷ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩃ᩶ ᨹᩬ᩵ᩁ ᨶᩭ᩶ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᩉᩢᨦ ᨠᩢ  ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᩅᨲ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩈᩢᩔᩦ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨲᩣ ᩮᩈᩥᩋ ᨯᩦ

  ᩮᨯᩥ ᪄ ᩰᩃ ᪇ ᨤ᩵,ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨺ᩵ ᨩ ᨪᩦ、ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᩴ ᩐᩢᩣ ᩉ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩃᩫ ᩱᨸ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᩮᨪ᩵ ᩮᨧᩥ ᩮᨾᩥ ᩉᩛᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩃᩣ ᨽᩬ᩵ᨦ。ᨲᩫ ᨴᩤ᩵ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ ᩅᩤ᩵,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩉᩢᨠ ᨩᩦ ᩮᩮᩉ ᩮᩮᩉ᩵ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ᨦ ᨧᩥ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨹ᩾ ᨴᩡ ᨽᩣ ᩱᨡ᩶ ᩓ ᩱᨣ ᩮᨩ᩶ ᨠᩣ ᩮᨽ ᩱᨽ ᩉᩢᨠ ᨶ᩾,ᨲ᩾ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨳᩨ ᩈᨯ ᩐᩢᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨡᩬᨦ ᩈᨾ ᨲᩥ ᩓ ᨩᩥ ᩅᩥ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ ᩱᩅ᩶ ᩉᩫ ᩉ᩶ᩣ,ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ ᩮᩮᨧ᩶ ᩱᩈ,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨡᩥ ᩮᨣᩥ,ᩮᨸ ᩈᩢ ᨯ ᨠᩢ ᨿᩢ ᨠᩣ ᨹ᩾ ᨴᩡ ᨽᩣ ᩱᨡ᩶ ᩓ ᨠᩣ ᨡᩢ ᨲᩬ᩷ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩃ᩶ ᩮᩮᩉ᩵ ᨡ᩵ᩣ ᨹᩬ᩵ᩁ ᨶᩭ᩶ ᩮᨽ ᩱᨽ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᨺᨦ ᨶᩥ ᩮᨾᩬᩥ ᨯ ᨠᩢ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᩅᨲ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩈᩢᩔᩦ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨲᩣ ᩮᩈᩥᨯ ᨯᩦ ᩱᨸ。

  ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᨾᩣ ᨳᩨ ᩅᨦ ᩉᩅ ᨪ᩵ᩁ ᩮᨾᩥ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᨧᩥ,ᨴ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉᩫ ᩱᩁ᩵ ᩉᩣ ,ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ  ᩮᩮᨲ᩵ ᨡᩣ,ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠᩣ ᨯᨯ ᩴ ᩱᩈ᩵ ,ᨧᩨ ᩋ᩵ ᩃᩣ ᨲᩬ᩷ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᩋᩢ ᨴᩨ ᨡᨯ ᩴ ᨷᩬ᩷ ᨶ᩾,ᩈᩥ ᨳᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨡᨯ ᩴ ᨷᩬ᩷、ᨡᩢ ᨣᩤ᩵ ᨡᨯ ᩮᨴᩤ᩶ ᩱᨯ ᩓ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨯ᩶ ᩁᩂ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᩋ᩶ ᨿᩬ᩷ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨴᩤ ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᨩ ᨶᩫ ᨡᨯ ᨷᩬ᩷ ᨲᩫ ᨯ ᨹᨯ ᨹᩣ ᨲᩫ ᨯ。ᨲᩫ ᨴᩤ ᨡᩨ ᨳᩨ ᨲ᩶ ᨶ᩶ ᨳᩨ ᩮᩁᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉᩣ ᩁ᩶ ᨠᩣ ᨣ᩵ᨦ ᩴ ᩉᩨ ᩀ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᩮᨡ ᩴ,ᩈ᩶ ᩉᩨ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨠᩣ ᨣ᩵ᨦ ᩴ,ᨸᩬᨦ ᩉᩨ ᩱᨣ ᩮᨩ᩶ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨠᩦ ᩴ ᩀᩣ ᨿᩣ。ᩱᨸ ᨳᩨ ᩉᨦ ᨡᩢ ᩴ ᨷᩤ᩶ ᨾᩬᩁ ᩉ᩾,ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᨩᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ,ᩁᩢᨠᩣ ᨸ᩵ᩣ ᩱᨾ᩶ ᩉᩫ ᩴ,ᨲᩥ ᨲᩬ᩷ ᩴ ᨯᩭ᩶ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ ᩓ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨿᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᨡᩢ,ᩮᩮᨯ ᨴᨦ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩱᨩ᩶ ᨸᩦ ᩀ᩵ᩣ  ᨴᩦ ᨯᩦ ᩁᩢᨠᩣ ᨸ᩵ᩣ ᩱᨾ᩶ ᩉᩫ ᩴ,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩃᩡ ᩱᩁ᩵  ᨻᩬᨠ ᩮᨸ ᨸ᩵ᩣ ᩓ ᨣᩫ ᨸ᩵ᨠ ᨲᩫ ᩱᨾ᩶ ᩮᨸ ᨸ᩵ᩣ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨤ᩵ᨾ ᩈᩫ ᨽᩣ ᩁᩢ ᩴ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ。ᩉᩢ ᨧᩬ᩷ ᨷᩤ᩶ ᨪᩣ ᩮᨾᩥ ᩉᩫ ᩮᨧᩥ ᩱᨩ᩶ ᩅᩥᩣ ᨳᩦ ᨳᩬ᩷ ᩴ ᩱᩈ᩵  ᩉᩢ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨳᩢ ᨳᩦ,ᨲᩫ ᨴᩤ ᩉᩢᨦ ᩉᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩱᨡ ᨧᩥ ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᨩᩫ ᩉᩣ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩮᩮᩉ᩵ ᩱᨩ᩶  ᨩ᩵ᩣ ᨯᩦ ᨶᩥ。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᩅ ᩮᩮᨪ᩵ ᨪᩬ᩶ᩁ ᨸ᩵ ᨸ᩵ ᨩᩣ ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ,ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨺ᩵ ᨩ ᩮᩀᩥ、ᩮᨾᩥ ᩉᩛᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨤ᩶ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩮᨧᩥ,ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ。