new tai | old tai | 中文

ᨿᩬᩁ ᩮᨪᩥ ᨼ᩶ᩣ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ

作者: 时间:2020-04-24 09:01:40

  ᨿᩬᩁ ᩮᨪᩥ ᨼ᩶ᩣ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᨧᩨ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩀ᩵ ᨴᩦ ᩉ᩾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ ᩅᩤ᩵

  ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨤᩣ ᨣᩨ ᩈᩣ ᩮᩮᨯ  ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩁ ᩮᩮᨤ᩶ ᨯᩦ

  ᩮᨯᩥ ᪄ ᩰᩃ ᪂᪐ ᨿᩬᩁ ᩮᨪᩥ ᨼ᩶ᩣ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᩮᨪᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨪᩥ ᨩᩣ、ᨩ ᨩᩣ ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩮᨪᩥ ᩅ ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨡᩢ ᨲᩬ᩷ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ  ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᨧᩨ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩀ᩵ ᨴᩦ ᩉ᩾。ᨲᩫ ᨴᩤ᩵ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ ᩅᩤ᩵,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨩᩦ ᩮᩮᩉ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩕᩉ ᩓ ᨹ᩾ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ᩵,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ“ᨼ᩶ᩣ ᨣᩫ ᩱᨡ᩶ ᨻᩣ ᨶᩬᨠ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨾᩣ” ᩮᨸ ᨠᩣ ᨵᩤ ᩁᩣ ᨩ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ ᨾᩣ ᨿᩢ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᩮᨹ᩾ᩣ ᨸ ᩮᨾᩥ ᩉᩨ ᨯᩦ、ᩮᨲᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩱᨣ᩶ ᩮᨧ᩶ ᨠᩣ ᨡᩥ ᩮᨣᩥ ᨾᩣ ᩮᨸ ᨠᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ “᪂ ᩃ ᩅᩢ ᩁᩢᨠᩣ” ᩮᨸ ᨡᩬ᩷ ᩮᨸ ᨲᩣ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨤᩣ ᨣᩨ ᩈᩣ ᩮᩮᨯ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨹ᩾ ᩮᨩᩥ ᩱᩅ᩶ ᩋᩬᩁ ᨤᩣ,ᨪᩬ᩶ᩁ ᨤᩣ ᩱᩅ᩶ ᩋᩬᩁ ᨺᩁ,ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩁ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᩱᩅ᩶ ᨲᩥ ᨵᩦ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨹᩬ᩵ᩁ ᨶᩭ᩶ ᨠᩣ ᩮᨡ ᨩᩣ ᨣᩫ ᩱᨡ᩶ ᨻᩣ ᨶᩬ᩵ᨠ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨾᩣ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨼᩢ ᩮᩮᨻ᩶ ᩮᩈᩨ ᩈᨦ ᨤᩣ ᨲᩨ ᨴᩬ᩷ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ,ᩉᩨ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩅᩤ ᩱᨧ、ᩉᩨ ᨴᩤ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᩅᩤ ᩱᨧ、ᩉᩨ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩅᩤ ᩱᨧ。