new tai | old tai | 中文

ᨿᩬᩁ ᩮᨪᩥ ᨼ᩶ᩣ ᩀ᩵ ᩮᨾᩨ ᩉᩛᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ

作者: 时间:2020-04-24 09:02:40

  ᨿᩬᩁ ᩮᨪᩥ ᨼ᩶ᩣ ᩀ᩵ ᩮᨾᩨ ᩉᩛᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᨧᩨ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩀ᩵ ᨴᩦ ᩉ᩾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ ᩅᩤ᩵

  ᩮᩮᨷ᩵ ᩮᨸ ᨸᩬᨯ ᨵᩤ ᩮᨿᩬ  ᨲᩫ ᨴᩦ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ

  ᩮᨯᩥ ᪄ ᩰᩃ ᪂ᩣ ᨤ᩵,ᨿᩬᩁ ᩮᨪᩥ ᨼ᩶ᩣ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᩮᨪᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨪᩥ ᨩᩣ、ᨩ ᨩᩣ ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩮᨪᩥ ᩅ ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨡᩢ ᨲᩬ᩷ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᩀ᩵ ᩮᨾᩨ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᨩᩨ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩀ᩵ ᨴᩦ ᩉ᩾。ᨴᩤ᩵ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ ᩅᩤ᩵,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨩᩦ ᩮᩮᩉ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩕᩉ ᩓ ᨹ᩾ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ᩵,ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩅᩥ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᩋᩢ”ᨼ᩶ᩣ ᨣᩫ ᩱᨡ᩶ ᨻᩣ ᨶᩬᨠ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨾᩣ、ᨼ᩶ᩣ ᨣᩫ ᨻᩣ ᩱᨶ ᨻᩬᨠ ᨸᩬ᩷ ᨾᩦ ᩮᩮᨳ” ᨶ᩾ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᨸᩬᨦ ᩉᩨ ᨵᩬᨠ ᨵᩤ ᩮᨺ᩾ᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩮᨻᩬᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ 、ᩮᨲᩥ ᨵᩤ ᨠᩣ ᩃ᩶ ᨷᩣ ᩮᨻᩬᩥ  ᩕᨷ ᩮᨴ,ᩮᩮᨸ᩵ ᩮᨸ ᨸᩬᨯ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ,ᩮᩮᩉ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᩈᩬ᩷ ᩮ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩮᨡ᩾᩵ᩣ ᨽ᩵,ᨠᩬ᩷ ᩉ᩾ᩁ ᩈᩣ ᩮᩮᨯ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨼᩢ ᩮᩮᨻ᩶ ᩮᩈᩨ ᩈᨦ ᨤᩣ ᨲᩨ ᨲᩬ᩷ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ。