new tai | old tai | 中文

ᩮᩮᨹ᩵ ᨠ᩵ᩣ ᩮᩅᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᪂ ᨸᩣ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ

作者: 时间:2020-04-30 15:20:16

  ᩮᨯᩥ ᪄ ᩰᩃ ᪂᪉ ᨤ᩵,ᩮᩮᨹ᩵ ᨠ᩵ᩣ ᩮᩅᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᪂ ᨸᩣ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ。

  ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪃ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪇ ᩀ᩵ ᩅᩢ ᪂᪉ ᨤ᩵ ᩈᨯ ᨡᩣ ᨧᩬ᩵ᨯ ᨩ ᩮᩅᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪃ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪃。ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᩈᨯ ᨡᩣ,ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪃ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪃ ᨧᩢ ᩀ᩵  ᪂᪐᪂᪐ ᨲᩫ ᩮᨯᩥ ᪅ ᩰᩃ ᪂᪂ ᨤ᩵ ᩀ᩵ ᩮᨻᩬᩥ ᨩᩥ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。

  ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡ᩵ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪃ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨩ ᨪᩦ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪃᪅ ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ ᩀ᩵ ᩮᨻᩬᩥ ᨩᩥ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ,ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩢᨦ ᩉᩨ ᩮᨯᩥ ᪅ ᩰᩃ ᪂ᩣ ᨤ᩵ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪃ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪃。