new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ

作者: 时间:2020-05-09 15:54:47

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ

  ᨷᩢ ᨿᩫ ᨿᩣ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨣᩫ ᩱᨡ᩶ ᩁ᩵ᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᨻᩣ ᨶᩬᨠ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨾᩣ  ᩮᨸ ᩈᩢ ᨯ ᨠᩢ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩅᨲ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩨ ᨩ᩵ ᩮᨩᩬᩥ

  ᩮᨯᩥ ᪅ ᩰᩃ ᪇ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩁᩭ᩶ ᪂᪄,ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩀ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᩮᨯᩥ ᪄ ᩰᩃ ᪂᪉ ᨤ᩵、ᩮᨯᩥ ᪅ ᩰᩃ ᪆ ᨤ᩵ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᩮᨧᩥ ᨧᩨ ᨩᩥ ᨪ᩶ᩣ ᩉ᩵ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᩅᩤ᩵ ᨶ᩾。ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨡ ᩱᨧ ᩁ᩶ ᩮᩮᨧ᩶ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩓ ᨠᩣ ᩈᨯ ᨡᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᩮᩮᩉ᩵ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ、ᩮᨪᩥ ᩅ,ᨷᩢ ᨿᩫ ᨿᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨣᩫ ᩱᨡ᩶ ᩁ᩵ᩣ ᨻᩣ ᨶᩬᨠ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨾᩣ,ᩮᨸ ᩈᩢ ᨯ ᨠᩢ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩅᨲ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩨ ᨩ᩵ ᩮᨩᩬᩥ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨾ᩶ᩁ ᨾᩫ ᨠᩣ ᨵᩤ ᨲᩣ ᩉᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩅᨲ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩨ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩓ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨻᩫ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ,ᩈ᩶ᩣ ᩮᨸ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩨ ᩮᩈ ᨮᩦ ᨶᩭ᩶ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᨿ᩾ ᨪ᩵ᩁ)