new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪃ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪅

作者: 时间:2020-05-20 16:38:12

0516-01YWB-004-86041-原文件.jpg

  ᩮᨯᩥ ᪅ ᩰᩃ ᩣ᪅ ᨤ᩵ ᨳᩨ ᩣ᪇ ᨤ᩵,ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩨ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᨽᩣ ᩱᨴ ᨲᩣ ᨲᩫ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪃ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪅ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩏ ᨵᩢ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。

  ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᨲᩣ ᨲᩣ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩨ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᨠᩣ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩉᩨ ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ。

ᨠᩣ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᨩᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ,ᨸᩦ ᨾᨯ ᨾᩣ ᩓ,ᩀ᩵ ᩱᨲ᩶ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᩋᩢ ᨾᩦ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨩᩦ ᩴ,ᩀ᩵ ᩱᨲ᩶ ᩮᨪᩥ ᩅ、ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩓ ᩮᨩᩥ ᩅ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ,ᩮᩁᩢᩣ ᨴᩗᩢᩣ ᩮᨸ ᩮᩮᨴ᩵ ᪑ ᩃ ᨯ ᨠᩢ ᩉ᩾ᩁ ᩅᩨ ᨠᩣ ᩋᩥ ᩮᩮᨳ、ᨠᩣ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨸ᩵ᩁ ᩱᨣ、ᨠᩣ ᨳᩦ ᨳᩬ᩷ ᩈᩢ ᨳᩣ、ᨠᩣ ᨾᩦ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨠᩢ ᨡᩬ᩷ ᩀ᩵ ᩁᩣ ᨠᩦ ᩱᨽ᩵、ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᩮᨡᨩ、ᨠᩣ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᩉ᩾ᩁ ᩅᩨ ᩓ ᨠᩣ“ᩉ᩾ᩁ ᨴ᩵ᨦ ᪆ ᩕᨷ ᨠᩣ” ᩉᩨ ᨯᩦ,ᨤᩨ ᩮᩮᨻ᩶ ᨠᩣ ᨷᩢ ᨾᩦ ᩋᩢ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩃ᩶ ᩮᩮᩉ᩶ ᨡ᩵ᩣ、ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨽᩣ ᩱᨡ᩶ ᩱᩉ᩶ ᩮᨴᩥ ᩮᨣᩬᩥ ᩮᨿᩬᩥ ᨺᨦ ᨶᩥ ᩈ ᩵ ᨶ᩾,ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩅᨲ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩨ ᩉ᩾ᩁ ᩅᩨ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ、ᩉ᩾ᩁ ᩅᩨ ᨯᩦ ᩱᨸ。ᩴ ᨠ᩶ᩣ ᨴᩦ ᩉᩢᨠ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩅᨲ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩨ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨶ ᨠᩣ ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ ᨴᩢ ᩮᨪᩥ,ᩉᩣ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩣ ᩉᩅ ᩉᩣ ᨳᩢ ᨳᩦ ᩮᩮᨴ᩶。

  ᨠᩣ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᨩᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ, ᨶᩥ ᩰᩈᩬ ᩰᩃᩬ ᩮᨡ᩾ᩣ  ᩱᩉ᩵ ᨾᩣ,ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᨩᩡ ᩱᩉ᩵ ᩋᩢ ᨷᩢ ᩃᩬᩁ ᨣᩨ ᩁ᩶ ᩕᨷ ᨯ ᨷ ᩮᨠᩥ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩣ ᨶ᩾ ᩮᩮᩉ᩵ ᩃᩣ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ,ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩅᨲ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩨ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨻᩫ ᨿᩣ ᩱᩈ᩵ ᨠᩣ ᩃ᩶ ᨷᩤ ᩮᩉᩥᩋ ᩱᨧ ᩋᩢ ᨻᩣ ᩋᩬᩁ ᨷᩢ ᩃᩬᩁ ᨾᩦ ᨶ᩾。

ᨠᩣ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᨩᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ, ᨶᩥ ᪂、᪃ ᩮᨯᩥ ᨻᩣ ᩋᩬᩁ,ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᨾᩁ ᨠᩣ ᩮᨧᩥ ᨼ  ᨶᩥ:ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᩋᩢ ᨾᩦ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨾᩣ ᨩᩦ ᩴ,ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨾᩣ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨿᩥ ᩶ ᩮᩮᨩ ᩮᩮᨩ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ“ᨤᩣ ᩁ᩶ ᪄ ᩕᨷ ᨠᩣ”、ᨡᩢ ᩮᩮᨡ“ᨤᩣ ᩮᨩᩬᩥ ᪄ ᩕᨷ ᨠᩣ”、ᩮᨿᩬ ᩁᩬᨯ ᨳᩨ ᨠᩣ“ᩃ ᩅᩢ ᩁᩢᨠᩣ ᪂ ᩕᨷ ᨠᩣ”,ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨾ᩶ᩁ ᨾᩫ ᨠᩣ  ᨴᩦ ᪅  ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪃ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ ᩓ ᨠᩬ᩷ ᨲ᩾ ᨲᩣ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨵᩤ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᩈ ᨮᩦ ᨶᩭ᩶ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ,ᩮᨸ ᩮᩮᨴ᩵ ᪑ ᩃ ᨯ ᨠᩢ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᨡᩫ ᨹ᩾ ᨽᩣ ᩓ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩅᨲ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩨ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨲᩣ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨾᩁ ᩉ᩾ᩁ ᩅᩨ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨲᩣ ᨣᩬᨦ ᨧᩣ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩱᩉ᩵,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨸ᩵ᩁ ᩱᨣ ᩈᩢ ᨳᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩉᩣ ᩃ᩵ᨦ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨣᩢ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨸ᩵ᩁ ᩱᨣ ᨡ᩵ᩣ ᩱᨡ ᩮᨸ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᩮᨿᩬ ᩮᩮᨸ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨤᩨ ᩮᩮᨻ᩶ ᨠᩣ ᨻᩫ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᪃ ᩕᨷ ᨠᩣ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ “ᩉ᩾ᩁ ᩅᩨ ᪆ ᩕᨷ ᨠᩣ”,ᩉᩨ ᨠᩣ ᨵᩤ “᪆ ᩕᨷ ᨠᩣ”ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᩴ ᨯᩦ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩈᨦ ᩈᨯ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨠᩬ᩷ ᩈ᩶ᩣ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩨ ᩮᩈ ᨮᩦ ᨶᩭ᩶ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ ᩓ ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ ᨲᩣ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨵᩤ  ᨴᩦ ᪅  ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪃ ᨳ᩶ᩁ ᨲᩥ,ᨲᩬ᩵ᨷ ᨤᩬᨷ ᨠᩣ ᩉᩨ ᨴᩤ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ、ᩰᨣ᩶ ᩉ᩵ ᩮᩮᩀ᩵ ᩓ ᩮᨪᩥ ᩅ、ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ,ᨲᩬ᩵ᨷ ᨤᩬᨷ ᩋᩢ ᩮᩮᨣ᩵ ᨠᩣ ᩉᩨ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨩ᩵ ᨽᩣ ᨳ᩵ᨠ ᩱᨧ ᨶ᩾ ᨸᩁ ᪑。

  ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨩ ᩮᩀᩥ ᨪᩦ ᨩ᩵ᩣ ᨼ᩶ ᩀ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨾ᩶ᩁ ᨾᩫ ᩉ᩾ ᨸᩣ ᨣ。ᨴᩤ᩵ ᨩᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ,ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪃ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪅ ᨶᩥ ᨽᩬ᩵᩵ᨾ ᩉᩅ ᩱᩉ᩵ ᩉᩢᨠ ᩋᩢ ᩀ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨡᩫ ᨹ᩾ ᨽᩣ ᩉ᩾ᨦ ᨣᨦ ᨯᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ ᨷᩤ ᪑、ᩮᩅ ᩃᩣ ᩃ ᩮᩮᨷ᩵ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᨡᩬ᩷ ᩀ᩵ ᩁᩣ ᨠᩦ ᩮᩮᨳ ᩱᩅ ᨻᩬᨠ ᨯᩦ ᨾᩣ ᨲ᩵ᩣ ᨵᩦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨶ᩾ ᨻᩬᨠ ᪑。ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᩋᩢ ᨾᩦ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨾᩦ ᨩᩦ ᩴ,ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨾᩣ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨿᩥ ᩶ ᨸᩣ ᨡ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨹᩥ ᩐᩢᩣ ᨠᩢ ᩅᩤ᩵ ᨻᩣ ᨠ᩶ ᨸᩬᨦ ᨲᩥ ᨵᩦ,ᨶᩢ ᨲᩣ ᩋᩣᨩᩣ ᨸ᩵ᩣ ᨸᩬᨦ ᨠᩣ ᨣᩢ ᨤᩥ,ᩈᩥ ᩰᨧ ᩮ ᨿᩣ ᨠᩣ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᩓ ᨠᩣ ᩮᨧᩥ ᨼ、ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩀ᩵、ᩮᩮᨩ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᩀ᩵,ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩮ ᨿᩣ ᨠᩣ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᨩ᩵ ᩮᨩᩬᩥ,ᩈᩥ ᩰᨧ ᨧᩬ᩵ᨯ ᨩ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ《ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨾ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᨲᩣ ᨲᩫ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ》᪄ ᩕᨷ ᨠᩣ,ᨶᩢ ᨲᩣ ᩋᩣᨩᩣ ᨾ᩶ᩁ ᨾᩫ ᨠᩣ ᨵᩤ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᨪ,ᩉᩣ ᩮᨸ ᨽᩬ᩶ᨾᩉᩅ ᩋᩢ ᨿᩫᩈᨦ ᨵᩦ ᨯ᩵ᨦ、ᨤᩣ ᨣᩨ ᩮᨸ ᩮᩮᨴ᩵ ᪑ ᩃ ᨯ ᨠᩢ、ᨸ᩶ᩣ ᩋ᩵ᩁ ᨴᩁ ᩱᨧ ᨡᨶᩥ、ᨡᩬ᩶ᩁ ᨲᩬᨾ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨶ᩾ ᨻᩬᨠ ᪑。

  ᨪᩦ ᨩ᩵ᩣ ᨼ᩶ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ, ᨶᩥ ᩮᨸ  ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨻᩫ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᨶ᩾  ᪑,ᨣᩢ ᩮᨸ ᨸᩦ ᨠᩬ᩷ ᩈ᩶ᩣ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩨ ᩮᩈ ᨮᩦ ᨶᩭ᩶ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ ᩓ  ᨵᩦ ᩈᨯ“ ᨴᩦ ᪅  ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪃”。ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨴᩨ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨠᩢ ᨸᩬᨯ ᩮᩅᩣ ᩮᩮᨾ᩵ ᨤᩢ ᩋᩢ ᩮᨸ ᩮᩮᨴ᩵ ᪑ ᩃ ᨯ ᨠᩢ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᨡᩫ ᨹ᩾ ᨽᩣ ᩓ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩅᨲ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨶ᩾,ᨠᩣ ᨵᩤ ᨩ᩵ ᩮᨩᩬᩥ ᩮᩮᨤ᩶ᩁ ᩉᩢᨠ ᩉᩣ、ᨠᩣ ᨡ᩵ᨦ ᩮᨿᩬ ᨡ᩵ᨦ ᩮᩮᨸ ᩮᩮᨤ᩶ᩁ ᩱᩉ᩵、ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᩮᩮᨤ᩶ᩁ ᩈᨦ ᩈᨯ。ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨩ᩵ ᨳ᩶ᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨠᩢ ᨴᩢ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵、ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᩮᨧᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨶᩢ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨴᩤ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪉ ᩓ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪉ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪂、ᨵᩦ ᪃、ᨵᩦ ᪄,ᩮᩮᨤ ᩮᨴ ᨲᩣ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨵᩤ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩅᨲ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨴᩢ  ᩋᩢ ᩮᨪᩥ ᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪐ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉、ᩮᨩᩥ ᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᪘ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪘ ᩓ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ ᩈᨯ ᨡᩣ ᨶ᩾,ᩮᩮᨹ᩵ ᩱᨡ ᨠᩣ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨽ ᨴᩥ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩨ ᨲᩥ ᨵᩦ,ᨡᩬ᩶ᩁ ᨲᩬᨾ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨠ᩶ᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᩋᩢ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩮᨸ ᩈᩢ ᨯ ᨠᩢ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᨩᩡ ᩱᩉ᩵、ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨻᩫ ᨧᩣ ᨠᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ、ᨠᩬ᩷ ᨲ᩾ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩨ ᩮᩈ ᨮᩦ ᨶᩭ᩶ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ,ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨠᩣ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩱᩉ᩵ ᩋᩢ ᨷᩢ ᨾᩦ ᨴᩦ ᩱᨾ᩵ ᩉᩨ ᨴᩤ、ᨷᩢ ᨾᩦ ᨴᩦ ᩱᨾ᩵ ᩉᩨ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩨ、ᨷᩢ ᨾᩦ ᨴᩦ ᩱᨾ᩵ ᩉᩨ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᨶ᩾ ᩱᨻ。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ、ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ、ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨩ ᨪᩦ ᨻ ᩮᩮᩈ ᨶᩁ ᨠᩢ ᨴᩢ ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ、ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵、ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ、ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。