new tai | old tai | 中文

ᨳᩨ ᩉᩢᨠ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᩱᩁ᩵  ᩱᨣ ᩮᨩ᩶ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᨴᨠ᩺ ᩀᩣ

作者: 时间:2020-05-29 17:09:10

0527-01YWB-005-89550-原文件.jpg

  ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨾᩨ ᩉᩛᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨧᩥ ᩅ ᩮᩮᩈ᩵ ᩮᩮᨩ᩵ ᩅ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᩃᩫ ᩱᨸ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᨻᩬ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᨸ᩵ᨠ ᨹᩢ ᩮᩀᩬᩥ  ᨡ ᨷᩤ᩶ ᨣᩤ ᨪ᩵ᩁ ᩮᨾᩨ ᩉᩛᩣ ᩮᨧᩥ,ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉᩣ ᩁ᩶ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᩓ ᨠᩣ ᨡᩣ ᨹᩢ ᩮᩀᩬᩥ  ᨡ ᨺᨦ ᨶᩥ。

  ᨩᩬᨾ ᨲᩣ ᩉ᩵ᩁ ᩮᩁᩥ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩉᩣ ᩈ᩵ᩣ ᩱᨸ,ᩮᩮᩈ᩵ ᨧᩥ ᩅ ᩮᩮᩈ᩵ ᩮᩮᨩ᩵ ᩅ ᨳᩨ ᩉᩢᨠ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨻᩬ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᨩᩫ ᩉᩣ ᨻᩬᨠ ᩮᨿᩬ ᩅᨠ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ,ᨹ᩵ᩣ ᨧᩥ ᩮᩮᨩ ᩮᩮᨩ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᩃᩫ ᩱᨸ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᨳᩨ ᩉᩫ ᩱᩁ᩵ ᩉᩣ ,ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉᩣ ᩁ᩶ ᨠᩣ ᨴᨠ᩺ ᩀᩣ ᨹᩣ ᩱᨧ ᩮᨾᩬᩥ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᨶ᩾,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩱᨩ᩶  ᩀ᩵ᩣ ᨯᩦ ᨾᩣ ᨩᩦ ᩴ ᩓ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨣᩣ ᩮᨩ᩶ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᨴᨠ᩺ ᩀᩣ。(ᩮᨩᩥ ᨵᩥ ᩅ)