new tai | old tai | 中文

ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨻᩬᨠ ᨾᩣ

作者: 时间:2020-06-04 17:05:39

0601-01YWB-010-90766-原文件.jpg

ᩮᨯᩥ ᧕ ᩰᩃ ᪂᧘ ᨤ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩃ,ᨩᩨ ᩮᩮᩀ᩵ ᨽᩥ、ᨩ᩵ᩣ ᨾᩥ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪃ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪃ ᨻᩬᨠ ᨾᩣ,ᨧᩨ ᩀ᩵ ᨡ᩵ᨦ ᨿᩁ ᨷᩥ ᩁᩢ ᩁᩬᨦ ᨶᩢ ᨡ᩵ᩣ ᩈ᩵ ᨳᩣ。

ᨩᩨ ᩮᩮᩀ᩵ ᨽᩥ(ᨽᩣ ᨩᩥ ᨶᩬ᩷) ᩮᨸ ᨺ᩵ ᩮᩮᩀ᩵ ᨩᩣ ᩰᩁ ᩀᩣ ᩮᩉᩥ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩀ᩵ ᨾᩬ᩵ᩁ ᨩᩦ ᨶᩬ᩷ ᩮᩮᨪ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ、ᨩ᩵ᩣ ᨾᩥ(ᨽᩣ ᨸ᩵ ᩃᩢ) ᩮᨸ ᩕᨣ ᩈᩬᩁ ᩮᨾᩨ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨩᩨ ᩮᩮᨶ᩶ ᨣ᩵ᩤ ᨩᩦ ᨩ᩵ᨦ ᨪᩬ᩷。ᩀ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᩮᩃᩢᩣ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨤ ᨶᩥ ᩱᨧ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪃ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪃ ᨶ᩾,ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᪂ ᨹ᩶ ᩉᩣ ᩮᨸ ᩈᩢ ᨯ ᨠᩢ ᨣᩨ ᩅᩤ᩵,ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ ᩀ᩵ ᩱᨲ᩶ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩮᩁᩢᩣ ᨹ᩾ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᨩᩡ ᩱᩉ᩵ ᩐᩢᩣ ᩱᨯ᩶ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩱᩉ᩵、 ᨵᩦ ᩈᨯ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨻᩫ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᨯ᩶ ᨶᩥ ᨾᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ,ᩉᩣ ᨾᩦ ᨤᩣ ᩱᨶ ᩱᩉ᩵ ᨶᩢ。ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᨠᩣ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᨠᩣ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩈ᩵ ᩮᩮᨯ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩐᩢᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩨ ᩱᩅ᩶ ᩱᨶ ᩱᨧ,ᨤᩣ ᨴᩬᨦ ᩐᩢᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ、ᨩᩥ ᩅᩥ ᩮᨸ ᩉᩢᨠ,ᩉᩣ ᩈ ᨲᩬ᩶ᩁ ᨧᩥ ᩱᨧ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨴᩢ ᨾᩁ; ᨠᩣ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᨠᩣ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩉᩣ ᩮᨸ ᨠᩣ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᨴᩡ ᩮᩮᨴ᩶,ᩁᩬᨾ ᨻᩬᨦ ᩴ ᨩ᩵ᩣ ᨠᩣ  ᩓ ᩓ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨵᩤ  ᨶᩥ,ᩉᩣ ᨧᩢ ᩮᩮᨾ᩵、ᨳᩨ ᨴᩦ。ᩮᨸ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨡ ᩱᨧ ᩁ᩵ ᩁᩁ、ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩓ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ,ᩀ᩵ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᩉᩦ ᩮᨾᩬᩥ ᩉ᩶ᩣ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨵᩬᨠ ᨵᩤ ᩉᩣ ᨵᩤ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨵᩤ ᩱᩈ᩵ ᩱᨶ ᩱᨧ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩱᩈ᩵ ᩮᩉᩥ ᨷᩤ᩵。

 ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᪂ ᨹ᩶ ᩅᩤ᩵,ᨻᩬ᩷ ᨯᩣ ᩮᩮᨣ᩵ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨵᩦ ᩋ᩵ᩣ ᩉᩨ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ,ᩉᩢᨦ ᩉᩨ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨠ᩶ᩣ ᨠ᩵ ᨯ ᨴᩬᨦ ᨡᩬ᩷ ᩀ᩵ ᩁᩣ ᨠᩥ ᩃᨠ ᩋᩬ᩵ᩁ ᨶᩭ᩶ ᨷᩢ ᩀ᩵ ᩉ᩾ᨦ ᨻᩬ᩷ ᩮᩮᨾ᩵ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩉᩣ ᨽᩬ᩵ᨦ,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨲᩫ ᨴᩨ ᩱᩈ᩵ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᩮᩉ᩶ᩁ ᨾ᩵ᩁ ᩃᨠ ᩋᩬ᩵ᩁ ᩮᩉᨠ ᨡᩣ ᩓ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᩕᨣ ᩈᩬᩁ,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨠᩣ ᨡᩬᨦ ᨻ ᨿᩥ ᨿᩣ ᩃᨠ ᩋᩬᩁ ᨸᩬᨯ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᩰᨸ ᨠᨾ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᨪ᩶; ᨠ᩶ᩣ ᨠ᩵ ᨯ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩉᩣ ᨽ᩵ᩬᨦ,ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᩅᨲ ᩓ ᩁᩣ ᨣᩬᨦ。(ᩈ᩵ᩣ ᩮᩅᩥ ᩮᩮᩀ᩵)