new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩅ ᨩ ᨩᩨ ᨸ᩵ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᩮᩮᩉ᩵ ᨴᩤ

作者: 时间:2020-06-11 10:30:26

0605-01YWB-008-92491-原文件.jpg

ᩮᨯᩥ ᪅ ᩰᩃ ᪘ ᨤ᩵ ᨳᩨ ᪂᪉ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨩ ᨩᩨ ᨸ᩵ ᨩ ᨶᩫ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨣᩫ ᩅᨠ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩃᩫ ᩱᨸ ᨷᩤ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩉᩥ ᩮᨾᩥ ᨸ᩵ᩣ ᨪ᩵ᩁ ᩮᨾᩥ ᨸ᩵ᩣ ᩮᨧᩥ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᩰᨠᩬ ᩮᩮᨸ᩶ ᩕᨲᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨤᩨ ᨷᩢ ᨣᩨ ᩅᩢ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᩮᩮᩉ᩵ ᨴᩤ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨷᩤ᩶ ᨡᩬ᩵ᨯ ᨤᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ,ᨲᩨ ᨲᩬ᩷ ᨠᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩐᩢᩣ ᩱᨯ᩶ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨻᩫ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ。