new tai | old tai | 中文

ᩃᩫ ᩱᨸ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶ ᨡ ᩱᨧ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩱᨽ᩵

作者: 时间:2020-06-12 15:43:01

0611-01YWB-008-94150-原文件.jpg

  ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨧᩥ ᩮᩮᨩ ᩮᩮᨩ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᨤᩬ᩶ᨦ ᩈᩥ ᨼᩣ ᨧᩥ ᩅ ᩮᩮᨩ᩵ ᩅ ᩮᨾᩨ ᩉᩛᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩃᩫ ᩱᨸ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ,ᨡᩨ ᨳᩨ ᨲ᩶ ᨶ᩶ ᨳᩨ ᩮᩁᩥ ᩁᩢ ᨼᩢ ᨠᩣ ᩁᩬ᩶ᨦ ᩮᩁ ᩓ ᨠᩣ ᩃᩥ ᩃᩣ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᨡ ᨸ᩵ᩣ ᩮᩮᩉ᩵ ᨩᩫ ᩉᩣ,ᨧᩨ ᨶ᩶ ᩋ᩵ ᩃᩣ ᨶ᩾ ᨩᩫ ᩉᩣ、ᨡ ᩱᨧ ᩁᩢ ᨼᩢ ᨤᩣ ᩱᨶ ᩱᨧ ᩱᨽ᩵ ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨣᩣ ᩮᨩ᩶ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᩃᩥ ᩃᩣ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᨡ᩵ ᨸ᩵ᩣ,ᨠᩬ᩷ ᩮᩮᨸ“ᩰᨡ ᨽᩥ ᩃᩣ ᩮᩮᨠ᩶” ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᩓ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩈᩨ ᩉᩣ ᨠᩢ。