new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ

作者: 时间:2020-06-16 17:38:04

  ᩮᨯᩥ ᪆ ᩰᩃ ᩣ᪂ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪂᧗,ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩋ᩵ ᩃᩣ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᩕᨷᩣ ᨣᩫ ᩁ᩶、ᨤ ᨴᩬᨦ ᨶᩥ ᩈ᩵ᩣ ᨸᩣ ᩅᩤ᩵ ᨶ᩾。ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ ᩅᩤ᩵,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ“ᨤᩣ ᩁ᩶ ᪄ ᩕᨷ ᨠᩣ”、ᩉ᩾ᩁ ᨡᩢ“ᨤᩣ ᩮᨩᩬᩥ ᪄ ᩕᨷ ᨠᩣ”、ᩮᨿᩬ ᩁᩬᨯ ᨳᩨ“᪂ ᩁᩢᨠᩣ”,ᩉ᩾ᩁ ᨣ᩵ᨦ ᩰᨸ ᨲ᩾ ᨤᩣ ᨣᩨ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩨ ᩮᨸ ᩉᩢᨠ,ᩮᨸ ᩈᩢ ᨯ ᨠᩢ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᩓ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩅᨲ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩰᩀ ᩀᩣ ᨠᩣ ᨿᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᨡᩢ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩱᩉ᩵,ᩮᨻᩬᩥ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨻᩫ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ、ᩮᨩ ᨿ ᨩᩡ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨸ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩨ ᩮᩈ ᨮᩦ ᨶᩭ᩶ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨤᩨ ᨷᩢ。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨩᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ,ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ,ᩮᨻᩬᩥ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨳᩢ ᨳᩨ ᩓ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩅᨲ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ、ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩰᩀ ᩀᩣ ᨠᩣ ᨿᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᨡᩢ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩱᩉ᩵ ᨣ᩵ᨦ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨻᩨ ᨯ᩶ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩱᩅ᩶。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩶ ᩮᩮᨧ᩶ ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ,ᩉ᩾ᨦ ᨣᨦ ᩰᨸ ᨲ᩾ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩮᨸ ᩉᩢᨠ,ᩮᨸ ᩈᩢ ᨯ ᨠᩢ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨳᩢ ᨳᩨ ᩓ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩅᨲ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩰᩀ ᩀᩣ ᨠᩣ ᨿᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᨡᩢ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩱᩉ᩵,ᨣᩨ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨾ᩶ᩁ ᨾᩫ ᨠᩣ ᨵᩤ ᩉᩢᨠ ᩱᨸ,ᨿᩢ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᩋᩥ ᩮᩮᩁ,ᩮᨻᩬᩥ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨻᩫ ᨧᩣ ᨠᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ、ᩮᨩ ᨿ ᨩᩡ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨸ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩨ ᩮᩈ ᨮᩦ ᨶᩭ᩶ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨤᩨ ᨷᩢ。

ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨿᩢ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨳᩢ ᨳᩨ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᨹᩣ ᩮᩮᨻ᩶ ᨤᩣ ᨣᩨ ᩰᨿ ᨿ᩵ᩣ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨽ ᨴᩥ ᨠᩣ ᨳᨠ ᨵᩤ ᩋᩢ ᩉᩢ ᩮᩮᨲ、ᨤ᩵ᨾ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨶᩢ ᩈ᩶ᨦ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ ᨷᩢ ᩮᨼᩥ ᩱᩉ,ᨶᩢ ᨲᩣ ᨽ ᨴᩥ ᩁᩥ ᩮᨸᩥ、ᨶᩢ ᨲᩣ ᩁᩥ ᨷᩤ᩶ ᨣᩬᨦ ᨡ᩵ᨦ,ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᩰᨸ ᨣᩤ、ᨲᩢ ᩮᩮᨲ᩵ ᨠᩣ ᨹᩥ ᩋᩣ ᨻᩣ ᨿᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨠᩣ ᨩ ᨶᩫ ᨣᩫ ᩃᩢ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᨯ ᨯᩥ ᨣᩢ ᨤᩥ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩮᨺ᩾ᩣ ᨸ ᩮᨾᩨ、ᩮᨺ᩾ᩣ ᩈᩣ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩕᩉ ᩉᩨ ᨯᩦ。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨷᩤ᩶ ᨡ᩵ᨦ ᩮᩈ ᨮᩦ ᨶᩭ᩶ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ,ᨶᩢ ᨲᩣ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᩋᩢ ᩮᨴᩨ ᨻᩨ ᩉ᩾ᩁ、ᨡᩬᨦ ᩈ᩶ᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ、ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᩉ ᨦᩣ、ᨡᩬ᩷ ᩀ᩵ ᩁᩣ ᨠᩥ ᨯᩦ、ᨡᩬ᩵ᨷ ᨴᩤ᩶ ᩮᩮᨴ ᨤ ᨴ᩵ᨦ ᩉᩥᨾ、ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩤ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨶ᩾,ᩐᩢᩣ ᨷᩤ᩶ ᨡ᩵ᨦ ᩮᩈ ᨮᩦ ᨶᩭ᩶ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨸ ᨷᩤ᩶ ᨡ᩵ᨦ ᩮᨸᩥ ᩮᩮᨿ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩉ᩶ᩣ ᨲᩣ ᩈᩣ ᩁᩫ ᨸ ᩮᨾᩨ、ᩮᨺ᩾ᩣ ᩮᩮᨯ ᨯᩥ ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩐᩢᩣ“᪆ ᩉ᩾ᩁ ᩅᩨ”“᪆ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ” ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨿᩢ ᨯᩦ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ ᨲᩣ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨵᩤ ᩋᩢ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩅᨲ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨴᩢ ᨸᩦ。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩁᩢᨠᩣ ᨤ᩵ᨾ ᩈᩫ ᨽᩣ ᨷᩢ ᩮᨼᩥ ᩱᩉ,ᩰᨹᩬ ᨲᩦ ᨠᩣ ᨹᩥ ᩋᩣ ᨻᩣ ᨿᩣ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᨸ᩵ᩣ ᩱᨾ᩶,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨠ ᩱᨾ᩶ ᩮᨸ ᨸ᩵ᩣ,ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨸ᩵ᩣ ᩋ᩶ ᩴ ᩱᩈ、ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᨧ᩶ ᨯᩣ ᩱᩈ、ᩴ ᨯᩥ ᨷᩢ ᨾᩦ ᨡᩬᨦ ᨩᩡ ᩁ᩾ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ“᪃ ᩋᩬᩁ ᩉᩫ”。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨻᩫ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩁᩢᨠᩣ ᨠᩣ ᨽᩣ ᨻᨶ ᨱᩴ ᨠᩢ ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩰᩀ ᩀᩣ ᨠᩣ ᨿᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᨡᩢ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ ᩁᩢ ᩉᨾ ᩕᨷ ᩮᨴ,ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᩱᨡ᩶ ᩱᩉ᩶ ᩮᨴᩥ ᩮᨣᩬᩥ ᩮᨿᩬᩥ,ᩮᨻᩬᩥ ᩃ ᩅᩢ ᩁᩢᨠᩣ ᨩᩥ ᩅᩥ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᩋᩣᨩᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨯᩦ ᩱᩅ᩶。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨿᩢ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᩮᨩᩬᩥ ᩋᩨ ᩮᩮᨳ。(ᨿ᩾ ᨪ᩵ᩁ)