new tai | old tai | 中文

ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩃᩬᨦ ᨩᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨠᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ ᩰᨩ᩵ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵

作者: 时间:2020-06-23 17:08:32

  ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᩰᩁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩥ  ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ,ᨽᩬ᩶ᨾ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩃᩬᨦ ᨩᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨠᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ ᩰᨩ᩵ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩀ᩵ ᨾᩬ᩵ᩁ ᨩᩦ ᨶ᩷ ᩮᩮᨪ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨴᩢ ᩮᨪᩥ ᩱᨩ᩶ ᩮᩮᨲ᩵ ᩈᩨ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩅᨦ ᨿᩥ ᨯᩦ ᩓ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨠᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ ᩰᨩ᩵ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵,ᩁᩬᨾ ᨻᩬᨦ ᩱᨡ᩵ ᩱᩉ ᩴ ᨩ᩵ᩣ,ᨤ ᨴᩬᨦ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨪᩬ᩵ᨦ ᩉ᩶ᩣ ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨠᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ ᩰᨩ᩵ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩦ、ᩮᨩᩥ ᩅ ᩮᩮᨪ᩵ ᨪᩬ᩶ᩁ ᨸ᩵ ᨸ᩵ ᨩᩣ ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ、ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩦ ᩀᩥ ᨤ᩶ᩣ ᩰᨩ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨧᩨ ᨸᩣ ᨣ。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨠᩣ ᩃᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾ ᩥ ᩓ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩶ ᩁᩬᨯ ᨴᩬᨯ ᨳᩨ ᨤᩣ ᩱᩀ᩵ ᩉᩢᨠ、ᨤᩣ ᩮᩮᨯ ᩱᨯ᩶、ᨤᩣ ᨠᩦ ᨣᩥ、ᨤᩣ ᩉᩨ ᨿᩣ ᩮᩮᩉ᩵ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨠᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ ᩰᨩ᩵ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵,ᩮᩮᨳ ᩱᩅ ᩮᩮᩈ᩵ ᩈᩨ、ᩮᩮᨪ᩵ ᩮᨧᩥ(ᨣᩤ᩵ ᩮᨲ᩶ᩣ)、ᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᨪ᩵ᩁ(ᩮᩈᩥᩬ ᨪᩦ) ᨩ ᨲ᩾ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ、ᨧ᩵ᩣ ᨪ᩷ᩬ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ,ᨸᩬᨦ ᩉᩨ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨸᩦ ᨶᩥ ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ ᨠᩫ ᩰᨠ ᩱᨸ ᨴᩢ ᨾᩁ。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᨸ ᩮᩮᨴ᩵ ᪑ ᩃ ᨯᩴ ᨠᩢ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ、ᩮᨿᩬ ᩮᩮᨤ᩶ ᩮᨿᩬ ᨯᩦ、ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᩮᨤᩥ ᩰᨤ ᩅ ᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶ ᩓ ᨡᩬᨦ ᨾᩦ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᨾᩥᩬ ᨷᩢ ᨯᩴ ᨶ᩾,ᩮᩮᨳ ᩱᩅ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨣᩬᨦ ᨧᩣ、ᨠᩣ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ、ᨠᩣ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩅ ᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺、ᨠᩣ ᨷ ᩁᩥᩥ ᨠᩣ ᩅᩦ ᩣ  ᨩ᩵ᩣ ᩓ ᨠᩣ ᨹᩬᨷ ᩈᩬᩁ ᩅᩦ ᩣ、ᨠᩣ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᨶᩥᩬ ᨲᩫ ᨠᩣ ᨿᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᨡᩢ、ᨠᩣ ᩋᩣᨩᩣ ᩈᩢ ᩔᩦ、ᨴᩦ ᩈᩥ ᨡ᩵ᩣ ᩅᩤ ᩰᩃ᩶“᧗ ᨴᩦ ᩱᩀ᩵ ᩉᩅ”,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨴᩦ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨠᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ ᩓ ᨴᩦ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᩅ ᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶ ᨺᨦ ᨶᩥ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ,ᨿᩫ ᩈᨦ ᨠᩣ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩐᩢᩣ ᨹ᩶ ᩈ ᩉᩢᨠ ᨴᩬᨦ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩉᩢᨠ ᨡᩢ ᨠ᩵ ᩃᩢ 、ᨠᩣ ᩈ ᩉᩢᨠ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᨴᩬᨦ ᩮᨸ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᩮᨴᩥ ᩮᨣ᩾ᩣ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨴᩦ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨺ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᩮᨸ ᩮᨴᩥ ᨻᩨ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩉ᩵ ᨩᩫ ᨲ᩵ ᩅ ᩮᨸ ᩉᩢᨠ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᨺ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩈ ᩉᩢᨠ ᩱᨧ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩋᩢ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᨯᩦ、ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩱᨯ᩶ ᩱᩅ ᨶ᩾。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩃᨠ ᩮᩮᨲ᩵ ᨠᩣ ᩱᩀ᩵ ᩉᩢᨠ ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ ᩋᩢ ᨾ᩶ ᨣᩨ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ、ᨾᩫ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ、ᨠᩣ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᨡ ᨶ ᨿᩥ ᨯᩦ ᨺᨦ ᨶᩥ ᨶ᩾,ᨹ ᩉ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨶᩫ ᨠᩢ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᩮᨣᩥ ᨠᩥ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ、ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨹ᩶ ᩮᨳ᩾ᩣ ᨹ᩶ ᩮᩮᨠ᩵ ᩮᨲᩥ ᨩ᩵ᩭ ᨹ᩶ ᩮᩈ ᩋᩫ ᨦ、ᩮᩁᩥ ᩱᨲ᩶ ᩮᩁᩥ ᩮᩉᩥ ᩮᨲᩥ ᨩ᩵ᩭ ᨠᩢ、ᩱᨧ ᨷ ᩮᨲᩥ ᩁᩁ、ᨳᩣ ᩮᩃᩥ ᨷᩢ ᩐᩢᩣ ᨦᩨ ᨺᨦ ᨶᩥ。

  ᩋᩬ᩵ᩁ ᩮᨾᩥᩬ  ᨽᩬ᩶ᨾ ᨶ᩾,ᩉ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᩋᩬᩁ ᨩᩬᨾ ᩱᨸ ᨳᩨ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᩓ ᨤ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᩮᩮᨿ᩶ ᩮᩈᩥᩬ ᨪᩦ、ᨷᩤ᩶ ᨴᩣ ᩮᨾᩥ ᩁ ᩮᨧᩥ、ᨾᩬ᩵ᩁ ᨩᩦ ᨶ᩷ ᩮᩮᨪ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨴᩦ ᩃ᩷ ᨩᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ (ᩰᩁ ᨠᩣ、ᨧ᩵ᩣ ᨪ᩷) ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ  ᨲᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ ᩰᨩ᩵ ᩈᩢ ᨡᩣ ᩱᩉ᩵ ᨶ᩾。

(ᩃᩦ ᩀᩦ ᩮᨩ᩶)