new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪃ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨪ᩶ᩣ ᩉ᩵ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᧕᧕

作者: 时间:2020-06-23 17:09:46

  ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᩰᩁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩥ ᩮᨾᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨧᩥ ᨼ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪃ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨪ᩶ᩣ ᩉ᩵ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᧕᧕。

  ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩁᩢ ᨼᩢ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ ᨤ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩋᩢ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ《ᨡ᩷ ᨠᩣ ᩈᨯ ᨡᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩉ᩵ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨠᩢ ᨴᩡ ᨠᩣ ᨹᩥ ᩋᩣ ᨻᩣ ᨿᩣ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᩈᨲ ᩃᩦ ᩈᩣ、ᩃᩡ ᩮᩮᨼ ᨠᩣ ᩀ᩶ᩣ ᩉᩨᨯ ᨷᩢ ᨯᩦ ᨶᩢ ᨠᩥ ᨩᩥ ᩈᨲ ᩃᩦ ᩈᩣ、ᩮᩮᨩ ᩮᩮᨩ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨩᩦ ᩅᩥ ᩮᨶᩥᩬ ᨲᩫ ᨠᩣ ᨿᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩈᩢ ᩔᩦ》ᨶ᩾ (ᨻᩣ ᩱᨲ᩶ ᩁᩬ᩶ᨦ ᩅᩤ᩵《ᨡ᩷ ᨠᩣ ᩈᨯ ᨡᩣ》),ᨤ ᨴᩬᨦ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨷᩤ ᩉ᩶ᩣ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨻ。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨩᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩶ ᩁᩬᨯ ᨴᩬᨯ ᨳᩨ ᩉ᩶ᩣ ᨤᩣ《ᨡ᩷ ᨠᩣ ᩈᨯ ᨡᩣ》ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩣ ᩓ ᨸᨦ ᩮᩮᨹ᩵ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨸ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩥ ᩮᩮᩃ,ᩉᩣ ᩮᨸ ᨩ᩵ᩬᨦ ᩮᨿᩬ ᨴᩤ ᩮᩮᨸ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨡ᩷ ᨠᩣ ᩈᨯ ᨡᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨴᩤ ᩰᨩ᩵ ᨿ᩵ᩣ ᩋᩢ ᩐᩢᩣ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩮᨸ ᩮᩮᨠ᩵ ᩱᨧ ᨶ᩾; ᩮᨸ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᨲᩬ᩶ᨦ ᩰᩉ᩵ ᩋᩢ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨠᩣ ᩮᨡᨩᩣ ᨠᩣ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ ᩱᨶ ᩉᩅ ᩈᩢ ᩔᩦ、ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨩᩦ ᩅᩥ ᩮᨶᩥᩬ ᨲᩫ ᨠᩣ ᨿᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩈᩢ ᩔᩦ ᨶ᩾; ᩮᨸ ᨸᩥ ᩀ᩵ᩣ ᩮᨿᩬ ᩱᨯ᩶ ᩱᨸ ᩮᨸ ᩋᩢ ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᨲᩬ᩵ᨷ ᨸᩢ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨳ᩶ᩣ ᩮᨣᩥ、ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩓ ᨽᩣ ᩈᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩱᨸ ᩮᩮᨳ᩶ ᩮᩮᨳ、ᨸᩫ ᨲ᩾ ᩉ᩶ᩣ ᨲᩣ ᩈᩣ ᩁᩫ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩱᩉ᩵ ᩉᩅ ᨿᩥ ᨯᩦ ᨶ᩾。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,᪑ ᨶᩥ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᩮᨩ ᨴᩦ ᨿᩫ ᩈᨦ ᩁᩣ ᨴᩦ ᨶ᩶。᪂ ᨶᩥ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩰᨿᩬ ᩴ。᪃ ᨶᩥ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨴᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨾᩣ、ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᩮᩉᩥ ᨠᩣ ᩮᩉᩥ ᩃᩦ、ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨴᩦ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᨲ᩷ ᨠᩢ ᩉᩨ ᨯᩦ。᪄ ᨶᩥ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩉᩢ ᨵᩤ ᨠᩣ ᨵᩤ。 

 ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨿᩢ ᩁᩢ ᨼᩢ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ ᨤ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨩ᩶ᩣ ᩮᨳᩥ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶ᩣ ᨻ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵ ,ᨧᩨ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ。(ᨿ᩾  ᨪ᩵ᩁ)