new tai | old tai | 中文

ᩀ᩵ ᩉᩫ ᩱᩁ᩵ ᩉᩣ  ᩈᩥ ᨳᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩱᨽ᩵

作者: 时间:2020-06-24 16:11:29

0624-01YWB-007-97111-原文件.jpg

  ᩮᨾᩨ ᩁᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨧᩥ ᩅ ᩮᩮᩈ᩵ ᩮᩮᨩ᩵ ᩅ ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᩃᩫ ᩱᨸ ᩈ᩵ ᨳᩣ、ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨳᩨ ᩉᩫ ᩱᩁ᩵ ᩉᩣ ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨴᩤ ᨩ ᨩᩨ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶ ᩓ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᩁᩢ ᩮᩮᨻ、ᨻᩣ ᨠᩣ ᨳᨠ ᨵᩤ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨯᩦ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᩉᩨ ᨩᩫ ᩉᩣ。

  ᨸ᩵ᨦ ᨶᩥ ᩮᨸ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᩮᩮᩈ᩵ ᨧᩥ ᩅ ᩮᩮᩈ᩵ ᩮᩮᨩ᩵ ᩅ ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨷᩤ᩶ ᨩᨦ ᩮᨾᩥ ᩉᩫ,ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉᩣ ᩁ᩶ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩁᩣ ᨩ ᨣᩬᨦ ᨾᩦ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨠᩢ ᨠᩣ ᨻᩬᨠ ᩮᨿᩬ ᩅᨠ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ。