new tai | old tai | 中文

ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᩮᨠ ᩮᨪᩥ ᨵᩤ ᩉᩣ

作者: 时间:2020-07-17 16:52:32

0717-01YWB-003-103136-原文件.jpg

ᩮᨻᩬᩥ ᨸᩬᨦ ᩉᩨ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩮᨠ ᩮᨪᩥ ᨵᩤ ᩉᩣ ᩉᩨ ᨯᩦ、ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩉᩫ ᩮᩁᩥ ᨯᩦ,ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᨯᩥ ᧗ ᩰᩃ ᨾᩣ,ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ,ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨳᩨ ᩀ᩶ᩣ ᨳᩨ ᩮᩁᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᩮᨠ ᩮᨪᩥ ᨵᩤ ᩉᩣ,ᨷᩢ ᩃᩁ ᨧᩥ ᩱᨧ ᨣᩫ ᩉ᩵ᨾ ᨠ ᩋᩢ ᩋᩣ ᨿ ᩈᩫ ᩰᨽᩬ ᨶ᩾ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨵᩤ ᩉᩣ。