new tai | old tai | 中文

ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᩱᨸ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ

作者: 时间:2020-10-10 15:20:47

  ᩉᩣ ᨵᩤ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩁᩣ ᨠᩣ  ᩮᨺ᩾ᩣ ᩈᩣ ᩮᩮᨯ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᩉᩨ ᨯᩦ  ᩁᩢᨠᩣ ᩉᩨᩁ᩵ ᩀ᩶ᩣ ᩈᩢ ᩮᩁᩥ ᩈᩢᩔᩦ

  ᩮᨯᩥ ᩣ᪐ ᩰᩃ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨤ᩵ ᪑ ᨳᩨ ᪂ ᨤ᩵,ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨺ᩵ ᨩ ᨪᩦ、ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᩴ ᩉ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩃᩫ ᩱᨸ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶ ᪃ ᩮᩮᩈ᩵ ᩈᩨ,ᩀ᩶ᨾ ᩱᨩ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᨲᩫ ᨿᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶,ᨧᩨ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᩓ ᨸ᩶ᩣ ᩋ᩵ᩁ ᨴᩁ ᩱᨧ ᩮᨡᩢᩣ ᨴᩤ᩵ ᨾᩨ ᨻᩭ ᩈᨡ ᩮᩈᩥ。ᨴᩤ᩵ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨠᩣ ᩉᩅ ᩮᨸ ᩉᩢᨠ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩉᩣ ᨵᩤ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩁᩣ ᨠᩣ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩮᨺ᩾ᩣ ᩈᩣ ᩮᩮᨯ ᨼ᩶ᩣ ᨣᩫ ᩱᨡ᩶ ᨻᩣ ᨶᩬᨠ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨾᩣ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨴ᩵ᨦ ᩉᩥᨾ、ᩉᩨᩁ᩵ ᩀ᩶ᩣ ᩈᩢ ᩮᩁᩥ ᩈᩢᩔᩦ。

  ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᨩᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ,ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨣᩫ ᩱᨡ᩶ ᨻᩣ ᨶᩬᨠ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨾᩣ ᩉᩣ ᩉᩢᨠ ᩉᩣ、ᨠᩣ ᨵᩤ ᩉᩣ ᩮᩁᩬᩥ ᩮᩁᩥ,ᨿ᩵ᨦ ᩮᨾᩬᩥ ᩮᩅᩣ ᨾᩨ ᨻᩭ ᩅᩢ ᩃᩣ,ᨿ᩵ᨦ ᨷᩢ ᨩ᩵ᩣ ᩰᨿ᩵ ᨿᩣ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ。ᨾᩦ ᨣᩤ᩵ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩉᩣ ᨵᩤ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩃ ᩅᩢ ᩁᨠᩣ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩨ ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᨡᩬ᩵ᨷ ᨴᩤ ᩮᩮᨴ ᨤ,ᨩ᩵ ᨹ᩵ ᨩ᩵ ᨣᩫ ᩮᨲᩥ ᨴᩤ ᩮᩮᨷ᩵ ᨠᩣ ᨡᩥ ᩮᨣᩥ、ᩮᨻᩬᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨵᩬᨠ ᨵᩤ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ、ᩮᨻᩬᩥ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨳᩣ ᨠ᩵ᨦ ᨣᨱ,ᨧᩥ ᨩ᩵ᩣ ᨲᩢ ᨡᩣ ᩈᩣ ᨴᩤ ᨣᩫ ᩃᩢ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ,ᩮᨺ᩾ᩣ ᩈᩣ ᨴᩤ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩉᩨ ᨯᩦ。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ、ᨪ᩶ᩣ ᩉ᩵ ᨺ᩵ ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᨼ᩶ ᨪᩦ,ᨺ᩵ ᩮᨩᩥ ᨩᩣ、ᩮᨩᩥ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵ᩣ ᨩᩥ ᨩᩥ ᨩᩣ ᩃᩥ ᨵᩥ ᩃ᩶ᨦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ,ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨺ᩵ ᨩ ᩮᩀᩥ、ᩮᨾᩨ ᩁᩣ ᩮᩮᩈ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨤ᩶ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩮᨧᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨻᩣ ᩮᨾᩨ ᩁᩣ ᩮᩮᩈ᩵。(ᨤᩬ᩶ᨦ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩮᨩᩥ ᩅ)