new tai | old tai | 中文

ᩉᩫ ᨴᩤ ᩁᩫ ᨴ ᩱᩅ ᩮᨾᩨ ᩮᩮᩃ ᨳᩨ ᩮᨾᩨ ᩁᩣ ᨲ᩾ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩱᨻ

作者: 时间:2020-10-14 09:10:01

  ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨠᩣ ᨲ᩾ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩉᩫ ᨴᩤ ᩁᩫ ᨴ ᩱᩅ ᩮᨾᩨ ᩮᩮᩃ ᨳᩨ ᩮᨾᩨ ᩁᩣ ᩀ᩵ ᩮᨾᩨ ᩁᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨩ ᨶᩫ。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨧᩨ ᨸᩣ ᨣ,ᨴᨦ ᩈᩨ ᨩᩣ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨲᩫ ᨴᩨ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩤ ᩃ ᩱᩅ ᩱᨸ ᨾᩣ ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ ᨪ᩵ ᨿᨦ ᨩ᩵ᨦ,ᨺ᩵ ᨩᨦ ᨩᩥ ᩃᩥ ᩅᩤ᩶ ᩮᨩ᩶、ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᨪᩥ,ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨺ᩵ ᨩ ᩮᩀᩥ ᨩ᩵ᩣ ᨪᩥ、ᨤ᩶ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩮᨧᩥ,ᨺ᩵ ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩃᩥ ᨧᩥ ᩮᨩ᩶,ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨺ᩵ ᨩ ᨪᩦ ᩃᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩮᩮᨧ᩵,ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨽ ᩮᩋᩬᩥ ᩈᩨ,ᨠᩢ ᨴᩢ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᩉ᩵ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵、ᨩᩫ ᩉᩣ ᨺᨦ ᨶᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨠᩣ ᨲ᩾ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵。