new tai | old tai | 中文

ᩮᨧᩥ ᨼ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩨ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪃ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨪ᩶ᩣ ᩉ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪆᪃

作者: 时间:2020-10-16 11:02:00

  ᩮᨯᩥ ᩣ᪐ ᩰᩃ ᩣ᪐ ᨤ᩵,ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨶᩫ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩱᨼ᩵ ᩮᨾᩨ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪃ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨪ᩶ᩣ ᩉ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪆᪃。ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩁᩢ ᨼᩢ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩅᨲ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ  ᨶᩥ ᩮᨯᩥ ᪑ ᨳᩨ ᩮᨯᩥ ᪉,ᨤ ᨴᩬᨦ《ᩰᩁ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩁᩣ ᨠᩣ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨡ᩵ ᨡᩬ᩷ ᨳᩦ ᨳᩬ᩷ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᩋ  ᩁᩣ ᨠᩣ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨳ᩶ᩣ ᩮᨩᩥ ᪃᪉᪃ ᨩᩬ᩵ᨦ》。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨩᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ, ᨶᩥ ᨾᩣ,ᩮᨻᩬᩥ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᨩᩡ ᩱᩉ᩵ ᩓ ᩮᨽ ᩱᨽ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩃ᩶ ᩮᩮᩉ᩶ ᨡ᩵ᩣ ᩈ ᩵,ᨴᩦ ᩉᩢᨠ ᨶᩥ ᨼ᩶ᩣ ᨣᩫ ᩱᨡ᩶ ᨲ᩵ᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨾᩣ,ᩅᨲ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨣᩢ ᩋ᩵ᩁ ᨿᩬᨾ。ᩀ᩵ ᨲᩬ᩷ ᩉ᩶ᩣ ᨠᩣ ᨴᨠ᩺ ᩀᩣ ᨡᩥ ᩱᨧ,ᩮᨩᩥ ᩅ、ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨩᩦ ᩮᩮᩉ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ,ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᩮᨪᩥ ᩅ、ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ,ᩀ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨾᩦ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨲᩢ ᩮᩮᨲ᩵ ᨽᩣ ᨶ᩾,ᩮᨿᩬ  ᨠᩣ“᪆ ᩉ᩾ᩁ ᩅᩨ”ᩉᩨ ᨯᩦ,ᨠᩣ ᨵᩤ“᪆ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ” ᨲᩫ ᨴᩦ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩅᨲ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩉ᩾ᩁ ᩅᩨ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ,ᩮᨯᩥ ᪑ ᨳᩨ ᩮᨯᩥ ᪉ ᩅᨲ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨲᩣ ᨯᩦ。ᩮᩮᨳ ᨷᩤ ᪑,ᩰᩁ ᨠᩣ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᨩ᩵ ᨳ᩶ᩣ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨲᩣ ᩅᩥᩣ ᨷᩢ ᨡᩣ,ᩁ᩶ ᩮᩮᨧ᩵ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨴᨠ᩺ ᨡᩥ,ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨲᩣ ᩉᩣ,ᨲᩫ ᨴᩦ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ,ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᩮᨤ᩶ ᨯᩦ,ᨩᨯ ᩱᩉ ᨶᩥ ᨻ ᩉ᩾,ᩋᩥ ᩴ ᨣᩢ ᩮᩮᨳ ᩮᨠᩬᩥ,ᩉᩨ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩮᩁᩬᩥ ᩮᩁᩥ ᩱᨸ;ᩮᩮᩅ ᩃᩬᨾ ᨩᩬᨾ ᨲᩣ ᨲᩣ ᩉᩣ ᨴᩢ  ᨿᩢ ᨠᩣ ᨲᩫ ᨴᩨ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨤᩨ ᨷᩢ,ᨸᩬᨦ ᩉᩨ ᨾ᩶ᩁ ᨾᩫ ᨠᩣ ᨵᩤ ᨲᩣ ᩉᩣ ᨴᩢ 。(ᨾᩣ ᨿᩥ)