new tai | old tai | 中文

ᩉ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩮᨪᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨾᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ“ᩁᩢᨠᩣ ᩉᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨾ ᩴ、ᨼᩨ ᨲᩬ᩷ ᨠᩣ ᩋ᩵ ᩮᨸᩥ”

作者: 时间:2020-10-23 17:20:12

    ᩮᨯᩥ ᩣ᪐ ᩰᩃ ᩣ᪄ ᨤ᩵ ᨳᩨ ᩣ᧕ ᨤ᩵, ᩮᨩ᩶ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᩮᨪᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨺ᩵ ᨩ ᩮᩀᩥ ᩴ ᩐᩢᩣ ᩉ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨾᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ“ᩁᩢᨠᩣ ᩉᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨾ ᩴ、ᨼᩨ ᨲᩬ᩷ ᨠᩣ ᩋ᩵ ᩮᨸᩥ”。ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ、ᨪ᩶ᩣ ᩉ᩵ ᨺ᩵ ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᨼ᩶᩵ ᨪᩦ,ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨺ᩵ ᨩ ᩮᩀᩥ ᩃᩥ ᨿᨦ ᩀᩦ ᩈ ᨯᩢ ᨠᩢ ᨲᩣ ᩱᨸ ᨤ ᨴᩬᨦ。

  ᩉ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩋᩬᩁ ᨩᩬᨾ ᩃᩫ ᩱᨸ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨪᩨ ᨡᩣ ᩉᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨾ ᩴ ᩱᨶ ᩅᨦ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ、ᩰᩁ ᨪᩦ ᩮᩮᨶ᩶ ᨺ᩵ᨯ ᩁᩢ ᩉᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨾ ᩴ ᨳ᩶ᩣ ᩈᩨ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ、 ᩰᩁ ᩁᩁ ᨩ᩵ᨦ ᨪᩬ᩷ ᨽᩣ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ,ᩁᩢ ᨼᩢ ᩰᩁ ᨪᩦ ᩮᩮᨶ᩶ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨺ᩵ᨯ ᩁᩢ ᩮᨡ᩾ᩣ、ᨠᩣ ᨩ᩵ᩣ ᨣ᩵ᨦ ᩉᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨾ ᩴ ᨹᩬ᩵ᩁ ᩃ᩶ ᨪᩫ ᨠᩢ ᨴᩢ ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩰᩁ ᩁᩁ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩉᩬᨾ ᩀᩬᨷ ᩮᩮᨿ᩵ ᨯᩭ᩶、ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨠᩢ ᨴᩡ ᨯᩭ᩶ ᨠᩥ ᩋ᩵ ᩮᨸᩥ,ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉᩣ ᩁ᩶ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᩮᨤ᩶ ᨳᩦ。

ᩣ᧕ ᨤ᩵ ᨠᩣ ᩱᩉ,ᩉ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩋ᩵ ᩃᩣ。ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉ᩾,ᨺ᩵ ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩅ᩵᩶ ᨪ᩵ᩁ ᨤ᩵ᩣ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩨ ᨠᩣ ᩁᩢᨠᩣ ᩉᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨾ ᩴ、ᨼᩨ ᨲᩬ᩷ ᨠᩣ ᩋ᩵ ᩮᨸᩥ。ᩉ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩀᩬ᩶ᨦ ᨿᩬ᩷ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᨿᩬ ᩱᨯ᩶ ᨯᩦ,ᨩᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᩮᨠᩥ ᨣᩤ᩶ ᩓ ᨠᩣ ᨴᨠ᩺ ᩀᩣ ᩃᩣ ᨽᩬ᩵ᨦ。

 ᩉ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩅᩤ᩵,ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨠᩣ ᩅᩢ ᨻᩣ ᩉ᩶ᩣ ᨶ᩾,ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨣᩢ ᨤᩥ ᨤᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ ᩉᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨾ ᩴ ᩮᩮᩉ᩵ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᩐᩢᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨡ᩷ᩬ ᩉᩢᨠ ᩋᩢ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨩᩦ ᩮᩮᩉ ᨠᩣ ᨠᩢ ᨴᩡ ᨯᩭ᩶ ᨠᩥ ᩋ᩵ ᩮᨸᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨾᩣ ᩱᨶ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨠᩢ ᨴᩡ ᨯᩭ᩶ ᨠᩥ ᩋ᩵ ᩮᨸᩥ,ᨸᩬᨦ ᩉᩨ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨠᩣ ᩀ᩶ᩣ ᩉᩨᨯ᩵ ᩉᩬᨾ ᩀᩬᨷ ᩮᩮᨿ᩵ ᩱᨩ᩶,ᩀ᩵ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩉ᩵ᩁ ᩮᩁᩥ ᩋᩢ ᩋ᩵ ᩮᨸᩥ ᨯᩦ ᩋᩣ、ᩉᩬᨾ ᩀᩬᨷ ᩮᩮᨿ᩵ ᩱᨩ᩶ ᩮᩁᩬᩥ ᩮᩁᩥ ᨶ᩾。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨤᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ ᩉᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨾ ᩴ ᩮᩮᩉ᩵ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ,ᨠᩬ᩷ ᩉ᩾ᩁ ᩈᩣ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᨯ ᩉᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨾ ᩴ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᨹᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩋᩣ ᨧᩥ ᨯᩦ ᨽᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨤ᩶ᩣ ᨠᩢ ᩃᩨ ᩈᩨ ᨾᩣ ᩓ ᩃᩣ ᩮᨻ ᨯᩦ ᩮᩮᩉ᩵ ᨴᩤ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨠᩢ ᨴᩡ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩋ᩵ ᩮᨸᩥ。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩰᨸ ᨲ᩾ ᩮᨿᩬ ᩱᨸ ᨲᩣ ᨯᩦ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩱᨣ ᨯᩦ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᩋ᩵ ᩮᨸᩥ 。

 ᩉ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨿᩢ ᩱᨸ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨴᩦ ᨸ᩵ᨠ ᩉᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨾ ᩴ ᩉᩨᩁ᩵ ᨾ ᩮᨾᩨ ᩮᩮᨩ᩵,ᨡ ᩱᨧ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉᩣ ᩁ᩶ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩱᩁ᩵  ᩮᨾᩨ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᨧᩥ。(ᨻ ᨧᨶ᩺ ᨤ)