new tai | old tai | 中文

ᩮᨪᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᩮᩉ᩵ ᨠᩣ ᩈᩥ ᩰᨧ

作者: 时间:2020-12-24 09:48:07

  ᩮᨯᩥ ᩣ᪂ ᩰᩃ ᩣ᪉ ᨤ᩵,ᩮᨪᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᩮᩉ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᩈᩥ ᩰᨧ,ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᨠᩣ ᩅᨲ。ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨪᩦ ᨧᩦ ᨽᩥ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᩋᩢ ᨾᩦ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨾᩣ ᨩᩦ ᩴ,ᨤᩣ ᨣᩨ ᩓ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᩮᨸ ᩮᩮᨴ᩵ ᪑ ᩃ ᨯ ᨠᩢ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨶ ᨴᩤ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨲᩢ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩉᩅ ᩅᨲ ᩓ ᩈᨯ ᨡᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ ᩅᨲ ᩮᨸ ᩉ᩵ᩣ,ᩮᩮᨳ᩶ ᨷᩤ᩵ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᩁ、ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ ᩮᩮᨳ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩶ᩣ“ ᨴᩦ ᧕  ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪄”ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩮᩈᩥᩋ。

  ᩮᨪᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨿᩬᩁ ᩮᨪᩥ ᨼ᩶ᩣ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩢᨦ ᩉᩨ,ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨿᩢ ᨯᩦ ᨠᩣ ᨩ᩵ ᨩᩬᨦ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᨿᩢ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᩉ᩵ᩁ ᩉᩬᩁ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᨿᩢ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ ᩉᩨ᩵ ᨯᩦ ᨺᨦ ᨶᩥ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ。