new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᩁᩢ ᨼᩢ ᩮᨪᩥ ᩅ ᨲᩬ᩵ᨷ ᨤᩬᨷ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨤᩣ ᩉᩢ ᩃᨷ ᨴᩬᨦ ᨸ᩵ᩁ ᩱᨣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨾ

作者: 时间:2021-02-05 17:07:32

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᩁᩢ ᨼᩢ ᩮᨪᩥ ᩅ ᨲᩬ᩵ᨷ ᨤᩬᨷ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨤᩣ ᩉᩢ ᩃᨷ ᨴᩬᨦ ᨸ᩵ᩁ ᩱᨣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨾ

  ᩉᩨ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᨪᩥ ᩅ ᩃᨷ ᨴᩬᨦ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨾ ᨸ᩵ᩁ ᩱᨣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ  ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ᩶ ᩮᨺᩢ᩾ᩣ ᨴᩦ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨠᩥ ᩮᨾᩥ ᩮᨸ ᨻᩣ ᩉᩫ ᩅᩢ ᨲᩫ ᨩ᩶ ᩉᩫ ᩱᨲ᩶ ᩈᩢᩔᩦ ᩉᩨ ᨯᩦ

  ᩮᨯᩥ ᪑ ᩰᩃ ᪂᪃ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩁᩭ᩶ ᩣ᧕,ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩮᨻᩬᩥ ᨩᩥ ᩰᨤ᩶ ᩮᨻᩬᩥ、ᩱᨧ ᨤᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨤ᩶ ᨪ᩵ᩁ ᨤ᩶ᩣ ᨺ᩵ ᨩᨦ ᩃᩥ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨸᩣ ᩅᩤ᩵ ᨶ᩾,ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ;ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ《ᩮᨿᩥ ᨾᩥ ᨿᩨ ᩮᨸ᩶ᩣ》ᨲᩥ ᨯ᩶《ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨠᩢ ᨴᩡ ᩃᩣ ᩮᨻ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᨸ᩵ᩣ ᩱᨾ᩶ ᨸ᩵ᨠ ᩃ᩶ᩣ(ᩮᩮᨲ᩶ ᩃᩣ ᨾᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ)》ᨶ᩾,ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩮ ᨿᩣ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ,ᩁᩢ ᨼᩢ ᩮᨪᩥ ᩅ ᨲᩬ᩵ᨷ ᨤᩬᨷ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ ᨤᩣ ᩉᩢ ᩃᨷ ᨴᩬᨦ ᨸ᩵ᩁ ᩱᨣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨾ。ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨵᨾ ᨩᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ,ᩉᩨ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᨪᩥ ᩅ ᩃᨷ ᨴᩬᨦ ᨸ᩵ᩁ ᩱᨣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨾ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ᩶ ᩮᨺ᩾ᩣ ᨴᩦ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨵᨾ ᨩᩣ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨻᩣ ᩉᩫ ᩅᩢ ᨲᩫ ᨩ᩶ ᩉᩫ ᩱᨲ᩶ ᩈᩢᩔᩦ ᩉᩨ ᨯᩦ。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨩᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨲᩣ ᨴᩤ ᨴᩬᨦ ᩓ ᨠᩣ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᩉᩨ ᨿ᩵ᩣ ᩋᩢ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨸ ᩮᩮᨴ᩵ ᪑ ᩃ ᨯ ᨠᩢ ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᩓ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩅᨲ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩨ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᩉᩢ ᩮᩮᩉ᩵ᩁ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ ᩉᩨ ᨿ᩵ᩣ,ᩮᩮᩁ᩶ ᩉ᩾ᩁ ᩮᩮᩁ᩶ ᨯᩦ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨻᩣ ᨶᩬᨠ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨾᩣ,ᩮᩮᨳ ᩱᩅ ᩱᨶ ᨤ᩵ᨾ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩱᨸ ᨲᩣ ᩕᨷ ᩉᩣ,ᩀ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᨩ᩵ ᩮᨩᩬᩥ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ ᨶ᩾ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩉᩨ ᨯᩦ、ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᩉᩨ ᨯᩦ、ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ ᩉᩨ ᨯᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ ᩮᩮᨳ ᨷᩤ ᪑。

ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨴᩤ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᨧᩥ ᩱᩈ᩵ ᩱᨧ ᩮᩈ ᩮᨲᩥ ᨩᩭ᩵ ᩓ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩰᨣ᩶ ᩉ᩵ ᩮᩮᩀ᩵ ᨺ᩵ ᨩᨦ ᩃᩥ ᨤ᩶ ᨪ᩵ᩁ ᨤ᩶ᩣ ᨩᩦ ᩴ ᨶᩥ ᨻᩥ ᨸ᩵ᩁ ᩮᨸ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨠ᩶ᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩋᩢ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨶ᩾,ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᩮᩮᩉ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᨠᩣ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨾᩫ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᨾ᩶ ᨣᩨ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨡᩬ᩵ᨦ ᩈ᩶ᩣ ᩱᩁ᩵  ᩉᩫᨯ ᩱᩈ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩱᩁ᩵  ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨲᩣ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᩴ ᨯᩦ ᩈᨦ ᩓ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩈᨦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ、ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᩈᨡ ᨵᩬ᩷ ᩈᩫ ᩱᨧ、ᨻᩬ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᩁ᩶ ᨾᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ ᩱᨻ。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨧᩨ ᨧᩬ᩵ᨯ ᨩ《ᨠᩣ ᨠᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ(ᨠᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩱᨽ᩵ ᩁᩣᩔ ᨯᩬᩁ ᩮᨻ ᩈ ᩋᩣ ᨧᩥ ᨯᩦ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵) ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ》 ᨺᨦ ᨶᩥ。(ᨾᩣ ᨿᩥ)