new tai | old tai | 中文

ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩱᨸ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᩮᨾᩨ ᩁᩣ

作者: 时间:2021-02-09 10:35:00

0122-01YWB-009-163946-原文件.jpg

ᩮᨯᩥ ᪂ ᩰᩃ ᪑ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩃᩫ ᩱᨸ ᩮᨾᩨ ᩁᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩮᨾᩨ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᨧᩥ、ᩃᩥ ᨾᩥ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶ᩣ ᩱᩁ᩵ 、ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ。ᨴᩤ᩶ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ、ᩮᨪᩦ ᩅ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ,ᩮᩮᨳ ᩱᩅ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᨠᩣ ᩱᩁ᩵  ᨩᩫ ᨸᩣ ᨷᩢ ᨯ᩵ ᨶᩢ ᩈ᩶ᨦ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᩁ ᩋᩢ ᩕᨷ ᩮᩮᨴ ᩈᨦ、ᩴ ᩮᩮᨤ ᩴ ᨯᩦ ᩈᨦ ᨶ᩾,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ᨦ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩱᩁ᩵  ᩴ ᩮᩮᨤ ᨯᩦ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩈᨦ、ᨷᩤ᩶ ᨡ᩵ᨦ ᩈᩫ ᩰᨽᩬ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᩀ᩵ ᩈ᩶ᩣ、ᨻᩬ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᩁ᩶ ᨾᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ。(ᩃᩥ ᩀᩥ ᨩᩥ)