new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ

作者: 时间:2021-02-09 10:57:24

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ

  ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨲ᩾ ᩱᨧ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩓ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵“᪃ ᨸᩢ ᨲᩥ” ᩐᩢᩣ ᩱᨯ᩶ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩱᩉ᩵

  ᩮᨯᩥ ᪂ ᩰᩃ ᪂ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩁᩭ᩶ ᧕᧗,ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩮᨯᩥ ᪑ ᩰᩃ ᪂᧘ ᨤ᩵ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᩮᨧᩥ ᨧᩨ ᨩᩥ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ、ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩀ᩵ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᨧᩥ ᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪉ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᧕、ᨽᩬ᩶ᨾ ᩋ᩵ ᩃᩣ“ᨠᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᨲ᩵ᩣ ᩋ᩵ᩣ ᨪᩨ” ᩮᩮᩉ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨠᩣ ᩅᨲ ᩮᩉᩥ ᩰᩃ  ᩓ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᩮᨧᩥ ᨧᩨ ᨩᩥ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪂᧗ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨸᩣ ᩅᩤ᩵ ᨶ᩾。ᩱᨧ ᨤᩣ “ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᪂ ᨸᩣ” ᩱᨶ ᩮᨪᩥ ᩓ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᨲᩥ ᨩᩣ,ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩫ ᨴᩦ。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᨾᩣ ᨿᩥ)