new tai | old tai | 中文

ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩀ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᩮᨧᩥ ᨼ᩶ᩣ ᩮᨩᩥ ᩅ ᩉ᩾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ

作者: 时间:2021-02-18 09:31:04

  ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩀ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᩮᨧᩥ ᨼ᩶ᩣ ᩮᨩᩥ ᩅ ᩉ᩾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ

  ᨳᩨ ᩉᩢᨠ ᨤᩣ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᩮᨧᩥ ᨼ᩶ᩣ  ᨤᩣ ᨣᩨ ᨶᩢ ᨲᩣ ᩋᩣᨩᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ  ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩴ

  ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩮᨧᩥ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨲᩣ ᨶᩢ ᩮᩮᨤ᩶ ᩴ ᨯᩦ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ

  ᩮᨯᩥ ᪂ ᩰᩃ ᩋᩬ᩵ᨠ ᪃ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᩮᨧᩥ ᨼ᩶ᩣ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᩋᩢ ᨾᩦ ᩉ᩵ᩁ ᩮᩁᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᩓ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨶᩢ ᨲᩣ ᩋᩣᨩᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨾᩣ ᨩᩦ ᩴ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨣᩨ ᨽᩬᨦ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩓ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ ᩮᨸ ᩈᩢ ᨯ ᨠᩢ,ᨳᩨ ᩉᩢᨠ ᨤᩣ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᩮᨧᩥ ᨼ᩶ᩣ、ᨤᩣ ᨣᩨ ᨶᩢ ᨲᩣ ᩋᩣᨩᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ、ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩴ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩮᨧᩥ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩮᩮᨤ᩶ ᨯᩦ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩉ᩾ᩁ ᩅᩨ ᨴ᩵ᨦ ᩉᩥᨾ ᩱᨸ。

ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩓ ᨸᩣ ᨣ。

  ᩮᨩᩥᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ、ᩮᨩᩥ ᩅ ᩮᨧᩥ ᨼ᩶ᩣ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩃᩥ ᨪ᩶ᩣ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ,ᨧᩨ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩮᨧᩥ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ  ᪂᪐᪂ᩣ ᨲᩫ。

ᩮᨧ᩶ᩣ ᨿᨦ ᨩᩥ、ᩃᩥ ᨵᩥ ᩃ᩶ᨦ、ᩮᩮᨿ᩶ ᨪ᩵ᨦ ᨪᩥ、ᩅᩤ ᨿᩥ、ᩮᨪᩥ ᨾᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩮᨩᩥ、ᩮᩮᩈ᩵ ᩈᩨ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᩈ᩵ᩣ ᩮᩅᩥ ᩮᩮᩀ᩵)