new tai | old tai | 中文

ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩕᩉ ᩮᨺ᩾ᩣ ᩉ᩾ᩁ ᩈᩣ ᩮᩮᨯ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᩉᩨ ᨯᩦ

作者: 时间:2021-02-23 11:04:34

  ᩮᨯᩥ ᪂ ᩰᩃ ᩣ᪃ ᨤ᩵,ᩮᨪᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨪᩥ ᨩᩣ ᩅᩤ᩶ ᨿᩥ ᩰᨻ᩵ ᨾᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨩᩦ ᩴ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ、ᨠᩣ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨡᩬ᩵ᨦ ᩮᩮᨯ ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩕᩉ、ᨠᩣ ᨸᩨ ᩈ᩶ᩣ ᨡ᩵ᩣ ᩱᨡ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᩈ᩵ ᨳᩣ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶。ᨴᩤ᩵ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨾᩬᩥ ᨾᩣ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᨿᩥ ᩶ ᨸᩣ ᩅᩤ᩵ ᨶ᩾,ᨡ ᩱᨧ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨴᩤ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᩓ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᩮᨪᩥ ᩅ、ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᩉᩣ ᨵᩤ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨡᩬ᩵ᨦ ᩮᩮᨯ ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩕᩉ,ᩮᨺ᩾ᩣ ᩉ᩾ᩁ ᩈᩣ ᩮᩮᨯ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᩉᩨ ᨯᩦ。

  ᨿ᩾ ᩮᨩ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨠᩣ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨩᩦ ᩴ ᩓ ᨠᩣ ᩈ᩵ ᨳᩣ。

  ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ、ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ、ᨺ᩵ ᨪᩦ、ᩮᨧ᩶ᩣ ᨣᩤ᩵、ᨪ᩵ᩁ ᨿᩥ ᨪᩥ、ᩋ᩶ᩣ ᨯᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ。