new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨸᨦ ᩮᩮᨹ᩵ ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᩉ᩵ ᨩᩫ ᩮᨧᩥ ᨼ᩶ᩣ

作者: 时间:2021-04-01 09:30:03

  ᩮᨯᩥ ᪃ ᩰᩃ ᩣ᧘ ᨤ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩃ,ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨸᨦ ᩮᩮᨹ᩵ ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᩱᩉ᩵,ᩮᨠᨲ ᨱᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᩉ᩵ ᨩᩫ ᩮᨧᩥ ᨼ᩶ᩣ。

  ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᨩ ᨩᩣ ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᩉ᩵ ᨩᩫ ᩮᨧᩥ ᨼ᩶ᩣ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨸᨦ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᩉ᩵ ᨩᩫ ᩮᨧᩥ ᨼ᩶ᩣ、ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᩓ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᨻᩣ ᩉ᩶ᩣ ᩉᩨ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨡ᩵ᩣ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᩱᩉ᩵。

ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ、ᩮᨩᩥ ᩅ ᩮᨧᩥ ᨼ᩶ᩣ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩃᩥ ᨪ᩵ᩣ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᨺ᩵ ᩮᨩᩥ ᨩᩣ、ᩮᨩᩥ ᨣᩪ᩵ᨦ ᩋ᩵ᩣ ᨩᩥ ᨩᩥ ᨩᩣ ᩃᩥ ᨵᩥ ᩃ᩶ᨦ,ᩮᨩᩥ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩀ᩵ ᩮᩮᩀ᩵ ᨩᩣ ᩅᩤ ᨿᩥ,ᩮᨩᩥ ᩮᩮᨩ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᩀ᩵ ᨴᩤ ᨩ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨪᩥ ᨾᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩉ᩵ ᨩᩦ ᩴ ᩮᨪᩥ ᨵᩦ ᩣ᪐ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨩᩦ ᩴ。(ᩮᨪᩥ ᨩᩥ、ᩃᩥ ᩀᩥ ᨩᩥ)