new tai | old tai | 中文

ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᩮᨩᩥ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩀ᩵ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ

作者: 时间:2021-04-01 09:30:42

  ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨪᩨ ᨼ᩶ᩣ ᩈ ᩮᩉᩥᩋ ᩮᨳᩬᩥ ᨤᩨ ᨣᩢ ᨤᩥ  ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩉᩨ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩀ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨪᩨ ᨼ᩶ᩣ ᩱᩉ ᩃ ᨻᩨ ᨳᩨ ᩮᩈᩥᩋ ᨳᩨ ᨤᩨ ᨪᩨ ᩱᩈ

  ᩮᨯᩥ ᪃ ᩰᩃ ᩣ᧘ ᨤ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩃ,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩱᨸ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨩᩦ ᩴ ᨠᩣ ᩮᨩᩥ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩀ᩵。ᨲᩫ ᨴᩤ᩵ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᪂ ᨸᩣ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩓ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨴᩤ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪉ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᧕ ᩮᨸ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩁᩣ ᨩ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ ᩓ ᩅᩢ ᨻᩣ ᩉ᩶ᩣ ,ᨸᩬᨦ ᩉᩨ ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᨣᩨ ᩓ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨴᩤ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᩈᨯ ᨡᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨾᩣ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩋᩢ ᩐᩢᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨶ᩾,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨪᩨ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩈᩥᩋ ᩮᨳᩬᩥ ᨤᩨ ᨣᩢ ᨤᩥ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨶᩦ ᨴᩤ ᨴᩤ ᩓ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᩉ᩵ ᨩᩫ ᩮᨧᩥ ᨼ᩶ᩣ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩉᩨ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩀ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨪᩨ ᨼ᩶ᩣ ᩱᩉ ᨣᩢ ᩃ ᨻᩨ ᨳᩨ ᩮᩈᩥᩋ ᩮᨳᩬᩥ ᨤᩨ ᨪᩨ ᩱᩈ。

 ᩃᩥ ᨪ᩵ᩣ、ᩃᩥ ᨵᩥ ᩃ᩶ᨦ、ᩅᩤ᩶ ᨿᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨠᩣ ᨤ ᨴᩬᨦ。(ᩃᩥ ᩀᩥ ᨩᩥ、ᩮᨪᩥ ᨩᩥ)