new tai | old tai | 中文

ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨴᩤ ᨩᩨ ᨸ᩵ ᩓ ᨴᩤ ᩮᩮᨪ ᨩ ᨲᩫ ᨤᩥ ᩀ᩵ ᨶ᩾ ᨸᩣ ᩅᩤ᩵

作者: 时间:2021-04-01 09:33:37

  ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨴᩤ ᨩᩨ ᨸ᩵ ᩓ ᨴᩤ ᩮᩮᨪ ᨩ ᨲᩫ ᨤᩥ ᩀ᩵ ᨶ᩾ ᨸᩣ ᩅᩤ᩵

  ᩮᨲᩥ ᨵᩤ ᨠᩣ ᩃ᩶ ᨷᩤ ᩮᨩᩥ ᩅ  ᩉᩣ ᨵᩤ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ  ᩮᨻᩬᩥ ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᩴ ᨯᩦ ᩈᨦ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩮᨿᩬ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨠ᩵ᨦ ᨣᨱ ᩱᩉ᩵

  ᩮᨯᩥ ᪃ ᩰᩃ ᩣ᧘ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩐᩢᩣ ᨾ ᩈᩢ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨲᩣ ᩃᨦ ᩮᨾᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᩉ᩵ ᨩᩫ ᨴᩤ ᨵᩦ ᪑ ᩮᩮᩉ᩵ ᨴᩤ ᨩᩨ ᨸ᩵ ᨤᩬ᩶ᨦ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩮᨩᩥ ᩅ ᨩ ᨶᩫ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᩐᩢᩣ ᨠᩢ ᩅᩤ᩵ ᨻᩣ ᨠᩢ ᨸᩬᨦ,ᨽ᩵ ᩮᩮᩋ ᨴᩗᩢᩣ ᩀ᩵ ᨲᩬ᩷ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᨴ ᨲᩣ ᩋ᩵ ᨣ ᩱᨧ、ᩱᨡ᩵ ᩱᩉ ᨲᩬ᩷ ᨠᩢ。ᨲᩫ ᨴᩤ᩵ ᩮᩮᨳ᩶ ᨷᩤ᩵ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᩁ ᨴᩗᩢᩣ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨡ ᩱᨧ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨵᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨠᩣ“ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᧕ ᩕᨷ ᨠᩣ” ᨶ᩾ ᨲᩫ ᨴᩦ,ᩮᨹᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᨠᩣ ᨯᩦ ᨤᩬ᩶ᨦ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨠᩢ ᩁᩨ ᩈᩨ ᨾᩣ ᩓ ᩃᩣ ᩮᨻ ᨣᩢ ᨤᩥ,ᨿᩫ ᩈᨦ ᨠ᩵ ᩃᩢ“ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᪃ ᩕᨷ ᨠᩣ” ᩓ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᩴ ᨯᩦ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ,ᩮᨻᩬᩥ ᩮᨩᩥ ᩅ ᩮᨲᩥ ᨵᩤ ᨠᩣ ᩃ᩶ ᨷᩤ、ᩮᨻᩬᩥ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩉᩣ ᨵᩤ ᨠᩢ ᩉᩢᨠ,ᨿᩢ ᩮᩮᨴ᩶ ᩮᨿᩬ ᩮᩮᨴ᩶,ᨸᩬ᩵ᨦ ᩉᩨ ᨯᩦ ᩮᩉᩥᩋ ᩮᨻᩨ,ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩮᨸᩥ ᩮᩮᨿ ᩋᩢ ᩉᩨ ᨴᩤ ᩅᩤ ᩱᨧ、ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩈᩫ ᩱᨧ ᨶ᩾,ᩮᨻᩬᩥ ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᩴ ᨯᩦ ᩈᨦ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩮᨿᩬ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨠ᩵ᨦ ᨣᨱ ᩱᩉ᩵。(ᩰᨤ᩶ ᨪᩦ ᨪᩦ)