new tai | old tai | 中文

ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩈ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩉᩢ ᨲᩣ ᨼ᩶ᨦ ᩮᨧ᩶ᩣ ᩮᩅᩥ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᨤ᩶ ᨩᩣ ᩰᩁ ᩮᨿ ᨦᩨ ᨸᩨ ᩈ᩶ᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨲ᩾ ᩮᩮᨷ᩵ ᩀ᩵ ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ ᨶ᩾

作者: 时间:2021-04-01 09:36:26

  ᩮᨯᩥ ᪃ ᩰᩃ ᪂᪂ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩈ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩉᩢ ᨲᩣ ᨼ᩶ᨦ ᩮᨧ᩶ᩣ ᩮᩅᩥ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᨤ᩶ ᨩᩣ、ᨴᩤ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩰᩁ ᩮᨿ ᨦᩨ ᨸᩨ ᩈ᩶ᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨲ᩾ ᩮᩮᨷ᩵ ᩀ᩵ ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ,ᨽᩬ᩶ᨾ ᩋ᩵ ᩃᩣ ᩱᨡ᩵ ᩱᩉ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ 、ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨹ᩶ ᨾᩦ ᩴ ᩁ᩶  ᨩ᩵ᩣ ᩱᨡ᩵ ᩱᩉ ᨲᩬ᩷ ᨠᩢ、ᨽ᩵ ᨠᩬ᩷ ᨠᩢ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ。(ᨩ᩵ᩣ ᩀ᩵ ᨿ᩶ᨦ)