new tai | old tai | 中文

ᨤ᩶ᩣ ᩀᩦ ᨾᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ“ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᩮᩮᩉ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᩓ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᨾᩦ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨠᩢ ᨠᩢ”

作者: 时间:2021-04-02 17:20:07

 ᩮᨯᩥ ᪃ ᩰᩃ ᪃᪐ ᨤ᩵,ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨺ᩵ ᨩ ᨪᩦ ᨤ᩶ᩣ ᩀᩦ ᩴ ᩐᩢᩣ ᩉ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩃᩫ ᨾᩣ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ“ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᩮᩮᩉ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᩓ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᨾᩦ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨠᩢ ᨠᩢ” ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ。ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ、ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨩ ᨪᩦ ᨩ᩵ᩣ ᨪᩥ、ᨺ᩵ ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩅ᩶ ᨪ᩵ᩁ ᨡ᩵ᩣ ᩕᩈᩢ ᨩᩬᨾ ᩱᨸ ᨤ ᨴᩬᨦ。(ᩅᩤ᩶ ᩮᨩᩬᩥ)