new tai | old tai | 中文

ᨴᩤ ᨯᩬ᩵ᨠ ᨹ᩶ ᩮᩈ ᨩᩥᩅᩥ ᩮᨻᩬᩥ ᨠᩣ ᩮᨣᩬᩥ ᩉᩥᩁ᩵ ᨡᨶ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᨴᩢ ᨩᩫ

作者: 时间:2021-04-09 11:23:56

0406-01YWB-002-186725-原文件.jpg

  ᩮᨯᩥ ᪄ ᩰᩃ ᪂ ᨤ᩵,ᨻᩣ ᨤᩣ ᩰᩈ᩵ ᩮᩈ᩾ᩣ ᩉᨦᩬ ᩉᩣ ᨹ᩶ ᩮᩈ ᨩᩥᩅᩥ ᩮᨻᩬᩥ ᨠᩣ ᩮᨣᩬᩥ ᩉᩥᩁ᩵,ᩰᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨴ᩵ᨦ ᨼ᩵ᨦ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨩ ᨶᩫ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶、ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ ᨣᩫ ᩉ᩵ᨾ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨩᩦ ᨣᩤ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᪂᪐ ᨣᩫ ᨸᩣ,ᩱᨸ ᨸ᩵ᩣ ᨹᩬᩁ ᨯᩬᨠ ᩮᩮᨠ᩶ ᩮᨾᩥ ᩃᨦ,ᨼᩢ ᨤ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨹ᩶ ᩉᩢ ᩉᩣ,ᨻᩬᨠ ᨣᩨ ᨹ᩶ ᩮᩈ ᨩᩥᩅᩥ ᩮᨻᩬᩥ ᨠᩣ ᩮᨣᩬᩥ ᩉᩥᩁ᩵,ᩮᨹᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᨡᨶ ᨷᩣ ᩁᩢ ᩉᨾ ᩕᨷ ᩮᨴ。

  ᨸ᩵ᨦ ᨶᩥ ᩮᨸ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶、ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ ᩀ᩵ ᨲᩬ᩷ ᩉᩢ ᩈᩣ ᩁᩫ ᨹ᩶ ᩮᩈ ᨩᩥᩅᩥ ᩮᨻᩬᩥ ᨠᩣ ᩮᨣᩬᩥ ᩉᩥᩁ᩵ ᩋ᩶ᩣ ᩃᨦ ”ᨹ᩶ ᩉᩢ ᩉᩣ ᨣᩫ ᨯ” ᩉ᩾ ᩁᩢ ᨼᩢ ᨤ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨹ᩶ ᩮᩈ ᨩᩥᩅᩥ ᩮᨻᩬᩥ ᨠᩣ ᩮᨣᩬᩥ ᩉᩥᩁ᩵。(ᨩ᩵ ᩅ ᨩᩥ、ᨪ᩵ ᨿᩥ ᩮᨩ᩶)