new tai | old tai | 中文

ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨤ ᨴᩬᨦ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨻᩡ “ᨠ᩶ᩣ ᩃᩥ ᨿᩥ ᩶”

作者: 时间:2021-04-09 15:53:03

  ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ ᨩᩫ ᨻᩣ ᩐᩢᩣ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩱᨸ ᩮᨾᩥ ᩮᩮᩈ,ᨤ ᨴᩬᨦ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨻᩡ“ᨠ᩶ᩣ ᩃᩥ ᨿᩥ ᩶”,ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨠ᩶ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵“ᨠ᩶ᩣ ᩃᩥ ᨿᩥ ᩶” ᩓ ᨲᩣ ᨯᩦ,ᩮᨻᩬᩥ ᩮᩮᨳ ᩱᩅ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵“ᨠ᩶ᩣ ᩃᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ ” ᨡᩬ᩵ᩁ ᨲᩬᨾ ᨤᩣ ᨴᩬᨦ ᩮᩉᩥᩁ ᨠᩢ ᩓ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᩮᨿᩬ ᩱᨻ。(ᩃᩥ ᩀᩦ ᨩᩥ)